FANDOM


אופיו של הושענא רבה

בבית המקדש היו מקיפים את המזבח עם ערבות ועושים את ניסוח המים. בימינו מקיפים בבית הכנסת את הבימה ולמחרת, בשמיני עצרת, אומרים תפילת גשם.


בתורה הוא לא מוזכר, ולפיה הוא עוד יום של חול המועד סוכות. אולי זה שיש בפסח יו"ט שני בשביעי של פסח הקרין על סוכות וקידש במקצת את יומו האחרון.

מעמד גבולי זה מתבטא בתפילות:

  • אומרים פסוקי דזימרה של שבת ויו"ט אך לא "נשמת".
  • אומרים י"ג מידות של רגלים ו"שמע ישראל" בהוצאת ספר תורה אך גם "מזמור לתודה" של חול.
  • ולמרות שמותרת בו מלאכה כבחול המועד, כתב הרמ"א ש"אין מקילין לעשות מלאכה של חול עד אחר יציאה מבית הכנסת".
  • לא רק שנעשה קצת יו"ט אלא אפילו קיבל מעמד של יום דין: "בשחרית מרבים קצת בנרות בבית הכנסת כמו ביום הכיפורים, והש"ץ לובש את הקיטל" (שו"ע) וניגוני התפילה דומים לשל ימים נוראים. יש אף שתוקעים בשופר ואומרים סליחות, וכל זה בשיאו של חג סוכות שעליו נכתב "ושמחת בחגך והיית אך שמח"!

עוד עיניין ראוי לציון הוא הדאגה של חז"ל למצוות הערבות: ר' סימון ציווה למחשבים את לוח השנה לדאוג שלא יפול הושענא רבה בשבת כדי שלא תתבטל מצוות הערבות. לעומת זאת, לתקיעות שופר ביום הראשון של ראש השנה לא דאגו למרות שזה מדיאוריתא.


מה טעמו של החג?

  • הצלחנו לעבור את ששת הימים בסוכה ללא גשם – עכשיו אפשר שתתחיל עונת הגשמים ומתחילים להגיד "משיב הרוח ומוריד הגשם".
  • כהמשך לחג סוכות אנו בוחרים את אחד מארבעת המינים, הערבה, הנקראת בתורה "ערבי נחל". יחודה של הערבה בכך שהיא גדילה על מים.
  • מה עיניין יום הדין להושענא רבה? "...לפי שבחג נידונים על המים" (שו"ע). כיוון שביום זה נקבע כמה גשם ירד השנה, ומים הם תמצית החיות שלנו, גדולה החשיבות שנצא זכאים בדין זה.

מקורותעריכה

הרב בנימין צביאלי, חזון למועד