FANDOMלחץ כאן לעריכת הפירוש על התורה, ולחץ כאן לעריכת פירוש רש"י


איוב ב - מאמרים

1. ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על-יהוה ויבוא גם-השטן בתכם להתיצב על-יהוה. ע


2. ויאמר יהוה אל-השטן אי מזה תבא ויען השטן את-יהוה ויאמר משט בארץ ומהתהלך בה. ע


3. ויאמר יהוה אל-השטן השמת לבך אל-עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני בו לבלעו חנם. ע


4. ויען השטן את-יהוה ויאמר עור בעד-עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו. ע


5. אולם שלח-נא ידך וגע אל-עצמו ואל-בשרו אם-לא אל-פניך יברכך. ע


6. ויאמר יהוה אל-השטן הנו בידך אך את-נפשו שמר. ע


7. ויצא השטן מאת פני יהוה ויך את-איוב בשחין רע מכף רגלו עד קדקדו. ע


8. ויקח-לו חרש להתגרד בו והוא ישב בתוך-האפר. ע


9. ותאמר לו אשתו עדך מחזיק בתמתך ברך אלהים ומת. ע


10. ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי גם את-הטוב נקבל מאת האלהים ואת-הרע לא נקבל בכל-זאת לא-חטא איוב בשפתיו. ע

11. וישמעו שלשת רעי איוב את כל-הרעה הזאת הבאה עליו ויבאו איש ממקמו אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ויועדו יחדו לבוא לנוד-לו ולנחמו. ע

12. וישאו את-עיניהם מרחוק ולא הכירהו וישאו קולם ויבכו ויקרעו איש מעלו ויזרקו עפר על-ראשיהם השמימה. ע

13. וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין-דבר אליו דבר כי ראו כי-גדל הכאב מאד. ע


לעמוד זה יש כתובת קצרה: t2702


הטקסט התנ"כי בעמוד זה הועתק מהטרנסליטרציה של סטיב גרוס - Steve Gross - מאתר "שמש".Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית