FANDOM


יש נושא שמעניין אתכם ולא מצאתם חומר עליו? אתם מוזמנים לבקש אותו פה ואולי מישהו יתנדב לכתוב על דף.

  • חטא אדם הראשון - מישהו יכול להסביר מה אדם וחוה קיבלו מעץ הדעת שלא היה להם לפני כן? למה הם גילו רק אח"כ שהם ערומים? יש לזה הרבה הסברים אבל אף הסבר שראיתי לא עונה לכל השאלות.
ראה: חטא האכילה מעץ הדעת ועונשו - המסביר ש"דעת טוב ורע" היא הבחירה החופשית.
ראה גם: וידעו כי עירומים הם - המסביר ש"דעת טוב ורע" היא הידיעה האלהית, מהו הדבר הטוב והנכון לברוא.
  • למה נימנו הגילאים והשנים שחיו כל הדורות מאדם הראשון ועד אברהם, ולא פשוט נאמר כמה עבר בסך הכל?
מדוע זה כל כך ברור שהמטרה של המספרים היא לדעת כמה זמן עבר? ניתן ללמוד מהם עוד הרבה מעבר.
  • מפה שמתארת את מסעי בני ישראל במדבר
  • יהושע וברית שכם (יהושע כד) - פרק זה מעלה שאלות רבות, ולא מצאתי פתרון הפותר את כולן: מדוע יהושע מעלה את האופציה לעבוד אלהים אחרים, ומדוע הוא גם אומר לבני ישראל לבחור בין אלהי עבר הנהר לאלהי האמורי, במידה ורע בעיניהם לעבוד את ה'? מהיכן היה לבני ישראל בדורו של יהושע ע"ז מעבר הנהר וממצרים, שאותה מבקש יהושע להסיר? ומהו "מקדש ה'" בשכם? מוזר למצוא מקדש לה' בשכם כשבשילה עומד המשכן. ומדוע בפסוק א' מחלק יהושע בין כל העם הנאסף לשכם, לבין ראשיו, שופטיו וכו' - שמתייצבים לפני הא-להים? ומה הכוונה "ויתייצבו לפני הא-להים"? בשכם - לפני הא-להים? ויש עוד בעיות רבות בפרק זה, אמנם קטנות יותר, המעיבות על הבנת הפרק. אני יותר מאשמח לפתרון יצירתי (או לא) שיפתור אותן...
הועתק לשיחה:יהושע כד. Ori229 20:20, 10 ביולי 2007 (UTC)