FANDOM


מנחות צט ע"ב:

שאל בן דמה בן אחותו של ר' ישמעאל את ר' ישמעאל:

כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמת יונית?

קרא עליו המקרא הזה "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה" - צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית.


סוכה כ"ג ע"א:

העושה סוכתו בראש הספינה - רבן גמליאל פוסל ור"ע מכשיר

מעשה ברבן גמליאל ור"ע שהיו באין בספינה. עמד ר"ע ועשה סוכה בראש הספינה. למחר נשבה רוח ועקרתה.

אמר לו רבן גמליאל: עקיבא היכן סוכתך?


שבת כ"ו ע"א:

ההיא חמתא דהות סניאה לה לכלתה. אמרה לה זיל איקשיט במשחא דאפרסמא. אזלא איקשיט.

כי אתת אמרה לה זיל איתלי שרגא. אזלא אתלא שרגא, אינפח בה נורא ואכלתה.