FANDOM


מצוה מהתורה לא לחמוד, שנאמר (דברים ז25): לא תחמוד, (שמות כ13): לא תחמוד בית רעך.

המצוה מחייבת כל אדם מישראל, בכל זמן, בכל מקום.

רמב"ם מנה מצוה זו כמצוות לא-תעשה רסה בספר המצוות, ופירט את הלכותיה בי"ד חזקה, הלכות גזילה ואבדה, פרק א.

בספר החינוך זוהי מצוה לח.לעמוד זה יש כתובת קצרה: tryg/mcwa/038


לעמוד זה יש כתובת קצרה: לאו רסה