FANDOM


מצוה מהתורה לא לרגל (לא לרכל), שנאמר (ויקרא יט16): לא תלך רכיל.

המצוה מחייבת כל אדם מישראל, בכל זמן, בכל מקום.

רמב"ם מנה מצוה זו כמצוות לא-תעשה שא בספר המצוות, ופירט את הלכותיה בי"ד חזקה, הלכות דעות, פרק ז.

בספר החינוך זוהי מצוה רלו.לעמוד זה יש כתובת קצרה: tryg/mcwa/236


לעמוד זה יש כתובת קצרה: לאו שא