FANDOM


מצוה מהתורה להפריש מעשר בכל שנה שלישית ולתתו לעניים (מעשר עני), שנאמר (דברים יד28): מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא והנחת בשעריך.

המצוה מחייבת כל אדם מישראל, רק כשהיובל נוהג, בארץ ישראל סוריא ועבר הירדן.

רמב"ם מנה מצוה זו כמצוות עשה קל בספר המצוות, ופירט את הלכותיה בי"ד חזקה, הלכות מתנות עניים, פרק ו.

בספר החינוך זוהי מצוה תעד.לעמוד זה יש כתובת קצרה: tryg/mcwa/474


לעמוד זה יש כתובת קצרה: עשה קל

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית