FANDOM


מצוה מהתורה להקריב קרבן עולה ויורד, שנאמר (ויקרא ה1): ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה.

המצוה מחייבת כל אדם מישראל, רק כשהמקדש קיים, בכל מקום.

רמב"ם מנה מצוה זו כמצוות עשה עב בספר המצוות, ופירט את הלכותיה בי"ד חזקה, הלכות שגגות, פרק י.

בספר החינוך זוהי מצוה קכג.לעמוד זה יש כתובת קצרה: tryg/mcwa/123


לעמוד זה יש כתובת קצרה: עשה עב