FANDOM


זהו מאמר הגדרה = מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. זהו חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.


בימינו המילה "חמס" נרדפת לגזל, אך בלשון המקרא יש לה משמעות כללית יותר - כל קלקול והשחתה נקראים "חמס", למשל:

 1. (איוב טו33): יחמס כגפן בסרו, וישלך כזית נצתו= ילדיו ימותו צעירים, כמו גפן חולה שמקלקלת, משחיתה ומשירה את ענביה כאשר הם עדיין בוסר;
 2. (איכה ב6): ויחמס כגן שכו, שחת מועדו; שכח ה' בציון מועד ושבת, וינאץ בזעם אפו מלך וכהן= ה' קלקל את סוכתו (= בית המקדש).

גם קלקול והשחתה של הכבוד הנשי נקראים חמס:

 1. (בראשית טז5): ותאמר שרי אל אברם ' חמסי עליך, אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה; ישפט ה' ביני וביניך'
 2. (מלאכי ב16): כי שנא שלח, אמר ה' אלהי ישראל; וכסה חמס על לבושו, אמר ה' צבאות; ונשמרתם ברוחכם, ולא תבגדו( פירוט )

גם עדות שגורמת לקלקול המשפט והצדק:

 1. (שמות כג1): לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס
 2. (דברים יט16): כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה
 3. (תהילים כז12): אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי עדי שקר, ויפח חמס
 4. (תהילים לה11): יקומון עדי חמס, אשר לא ידעתי ישאלוני

גם גזל והונאה שמקלקלים את הצדק ואת החברה:

 1. (עמוס ג10): ולא ידעו עשות נכחה נאם ה', האוצרים חמס ושד בארמנותיהם
 2. (צפניה א9): ופקדתי על כל הדולג על המפתן ביום ההוא, הממלאים בית אדניהם חמס ומרמה

וגם הקלקול הגדול ביותר - רצח - השחתת החיים:

 1. (בראשית מט5): שמעון ולוי אחים, כלי חמס מכרתיהם
 2. (שופטים ט24): לבוא חמס שבעים בני ירבעל ודמם לשום על אבימלך אחיהם אשר הרג אותם ועל בעלי שכם אשר חזקו את ידיו להרג את אחיו
 3. (יחזקאל ז23): עשה הרתוק, כי הארץ מלאה משפט דמים, והעיר מלאה חמס(הכוונה למשפט מעוקל שמוביל לשפיכות דמים).
 4. (יואל ד19): מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקיא בארצם
 5. (משלי ח36): וחטאי חמס נפשו, כל משנאי אהבו מות

קטע אחד בספר משלי מפרט את "דרכי החמס" (משלי ג 31-35): " אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו :

 • כי תועבת ה' נלוז , ואת ישרים סודו.
 • מארת ה' בבית רשע , ונוה צדיקים יברך.
 • אם ללצים הוא יליץ, ולעניים יתן חן.
 • כבוד חכמים ינחלו, וכסילים מרים קלון. "

לפי זה, " כל דרכיו " של איש חמס כוללות דרכים של ארבעה טיפוסים שונים: נלוז , רשע , לץ ו כסיל .

מה ההבדל בין 'חמס' ל'עוול'? לדעתי חמס הוא מעשה ישיר ועוול הוא מעשה עקיף, למשל:

 • לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול: כשאדם מתייחס בכבוד לדל או לגדול – הוא לא עושה מעשה לא-צודק באופן ישיר; הוא לא פוגע באף-אחד בידיים; אבל באופן עקיף זה יכול לגרום להטיית תוצאות המשפט.
 • לא תעשו עוול במשפט במידה במשקל ובמשורה:כשאדם מעוות את המידות הוא לא עושה מעשה לא צודק באופן ישיר – הוא לא ממש גוזל בידיים; אבל באופן עקיף זה גורם לאי-צדק.
 • וצריך עיון.

ביטוייםעריכה

 1. חמסו תורה
 2. פי רשעים יכסה חמס

פסוקים נוספיםעריכה

ברוב הפסוקים, "חמס" הוא כינוי כללי למעשה שיש בו השחתה - פגיעה בכבוד, בצדק, ברכוש ו/או בחיים:

 1. שמואל ב כב3-49 : " אלהי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי ומנוסי משעי מחמס תשעני ... ומוציאי מאיבי ומקמי תרוממני מאיש חמסים תצילני "
 2. (ישעיהו נג9): ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במתיו על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו
 3. (ישעיהו נט6): קוריהם לא יהיו לבגד ולא יתכסו במעשיהם מעשיהם מעשי און ופעל חמס בכפיהם
 4. (ישעיהו ס18): לא ישמע עוד חמס בארצך שד ושבר בגבוליך וקראת ישועה חומתיך ושעריך תהלה
 5. (ירמיהו ו7): כהקיר בור מימיה כן הקרה רעתה חמס ושד ישמע בה על פני תמיד חלי ומכה
 6. (ירמיהו כ8): כי מדי אדבר אזעק, חמס ושד אקרא; כי היה דבר ה' לי לחרפה ולקלס כל היום
 7. (ירמיהו כב3): כה אמר ה': עשו משפט וצדקה והצילו גזול מיד עשוק וגר יתום ואלמנה אל תנו אל תחמסו ודם נקי אל תשפכו במקום הזה
 8. ירמיהו נא35 : " ' חמסי ושארי על בבל' תאמר ישבת ציון, 'ודמי אל ישבי כשדים' תאמר ירושלם "
 9. (ירמיהו נא46): ופן ירך לבבכם ותיראו בשמועה הנשמעת בארץ ובא בשנה השמועה ואחריו בשנה השמועה וחמס בארץ ומשל על משל
 10. (יחזקאל ח17): ויאמר אלי 'הראית בן אדם? הנקל לבית יהודה מעשות את התועבות אשר עשו פה, כי מלאו את הארץ חמס וישבו להכעיסני והנם שלחים את הזמורה אל אפם'
 11. (יחזקאל יב19): ואמרת אל עם הארץ 'כה אמר ד' ה' ליושבי ירושלם אל אדמת ישראל לחמם בדאגה יאכלו ומימיהם בשממון ישתו למען תשם ארצה ממלאה מחמס כל הישבים בה'
 12. (יחזקאל כח16): ברב רכלתך מלו תוכך חמס ותחטא ואחללך מהר אלהים ואבדך כרוב הסכך מתוך אבני אש
 13. (יחזקאל מה9): כה אמר ד' ה': 'רב לכם נשיאי ישראל, חמס ושד הסירו ומשפט וצדקה עשו, הרימו גרשתיכם מעל עמי נאם ד' ה
 14. (עובדיה א10): מחמס אחיך יעקב תכסך בושה ונכרת לעולם
 15. (יונה ג8): ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלהים בחזקה וישבו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם
 16. (מיכה ו12): אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו שקר ולשונם רמיה בפיהם
 17. חבקוק א2-9 : " עד אנה ידוד שועתי ולא תשמע אזעק אליך חמס ולא תושיע? למה תראני און ועמל תביט ושד וחמס לנגדי ויהי ריב ומדון ישא ... כלה לחמס יבוא מגמת פניהם קדימה ויאסף כחול שבי " ( פירוט ).
 18. חבקוק ב8-17 : " כי אתה שלות גוים רבים, ישלוך כל יתר עמים; מדמי אדם וחמס ארץ, קריה וכל ישבי בה ... כי חמס לבנון יכסך ושד בהמות יחיתן מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה " ( פירוט )
 19. (דברי הימים א יב18): ויצא דויד לפניהם ויען ויאמר להם אם לשלום באתם אלי לעזרני יהיה לי עליכם לבב ליחד ואם לרמותני לצרי בלא חמס בכפי ירא אלהי אבותינו ויוכח
 20. (תהילים ז17): ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד
 21. (תהילים יא5): ידוד צדיק יבחן ורשע ואהב חמס שנאה נפשו
 22. (תהילים יח49): מפלטי מאיבי אף מן קמי תרוממני מאיש חמס תצילני
 23. (תהילים כה19): ראה אויבי כי רבו ושנאת חמס שנאוני
 24. (תהילים נה10): בלע אדני פלג לשונם, כי ראיתי חמס וריב בעיר
 25. (תהילים נח3): אף בלב עולת תפעלון, בארץ חמס ידיכם תפלסון
 26. תהילים קמ2 : " חלצני ה' מאדם רע, מאיש חמסים תנצרני ... שמרני ה' מידי רשע, מאיש חמסים תנצרני; אשר חשבו לדחות פעמי... איש לשון בל יכון בארץ איש חמס רע יצודנו למדחפת "
 27. (איוב טז17): על לא חמס בכפי, ותפלתי זכה
 28. (איוב יט7): הן אצעק חמס ולא אענה, אשוע ואין משפט
 29. איוב כא27 : " הן ידעתי מחשבותיכם, ומזמות עלי תחמסו " - פירוט
 30. (משלי ג31): אל תקנא באיש חמס, ואל תבחר בכל דרכיו
 31. (משלי ד17): כי לחמו לחם רשע, ויין חמסים ישתו( פירוט )
 32. (משלי יג2): מפרי פי איש יאכל טוב, ונפש בגדים חמס- הטובים יאכלו דברים טובים, והבוגדים יאכלו דברים רעים ומקולקלים ( פירוט )
 33. (משלי טז29): איש חמס יפתה רעהו, והוליכו בדרך לא טוב
 34. (משלי כו6): מקצה רגלים, חמס שתה; שלח דברים ביד כסיל- השולח דברים ביד השליח הלא-נכון, "ישתה" קלקול והשחתה, כי השליח יקלקל את השליחות ( פירוט )

פסוקים לא ברוריםעריכה

 1. בראשית ו11 : " ותשחת הארץ לפני האלהים, ותמלא הארץ חמס ... ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ " : חמס מקביל להשחתה . במה בדיוק התבטאה ההשחתה? - ע"פ חז"ל (במדרש בראשית-רבה), החטא העיקרי של דור המבול היה העריות, כפי שכתוב בפסוק קודם (בפרשת בני הא-להים) ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו ופירשו אותו – "מכל -- אפילו אשת איש", כלומר – הם פירשו שבני השרים והשופטים היו גוזלים נשים מרעיהם; במעשה הזה יש גם גזל וגם ניאוף, גם השחתה בין אדם לחברו וגם השחתה בין אדם למקום. { אמנם, ע"פ הפשט ייתכן שאין קשר בין הסיפור על בני הא-להים לבין המבול: בני הא-להים חטאו בגילוי עריות, אבל בני האדם בכלל לא חטאו בעריות אלא רק בגזל; ע' עוד במאמר ' נפילת בני הא-להים '.}
 2. (ירמיהו יג22): וכי תאמרי בלבבך מדוע קראני אלה ברב עונך נגלו שוליך נחמסו עקביך- לדעתי כאן חמס = גזל, והכוונה "נגזלו הנעליים שכיסו את עקבייך" ( פירוט )
 3. (יחזקאל ז11): החמס קם למטה רשע לא מהם ולא מהמונם ולא מהמהם ולא נה בהם
 4. (עמוס ו3): המנדים ליום רע, ותגישון שבת חמס
 5. (תהילים עב14): מתוך ומחמס יגאל נפשם, וייקר דמם בעיניו
 6. (תהילים עג6): לכן ענקתמו גאוה, יעטף שית חמס למו
 7. (תהילים עד20): הבט לברית, כי מלאו מחשכי ארץ נאות חמס

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה במכתב וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2000-01-01 00:00:00.

תגובותעריכה

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי)
יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות.
אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.


לעמוד זה יש כתובת קצרה: tnk1/kma/qjrim1/xms