FANDOMסיכום הפרשה וקישורים לדברי תורה 


תהילים קיא

1. הללו יה אודה יהוה בכל-לבב בסוד ישרים ועדה. ע

2. גדלים מעשי יהוה דרושים לכל-חפציהם. ע

3. הוד-והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד. ע

4. זכר עשה לנפלאתיו חנון ורחום יהוה. ע

5. טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו. ע

6. כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים. ע

7. מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל-פקודיו. ע

8. סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר. ע

9. פדות שלח לעמו צוה-לעולם בריתו קדוש ונורא שמו. ע

10. ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל-עשיהם תהלתו עמדת לעד. ע {פ}


תהילים קיב

1. הללו יה אשרי-איש ירא את-יהוה במצותיו חפץ מאד. ע

2. גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך. ע

3. הון-ועשר בביתו וצדקתו עמדת לעד. שני פירושים: שכר לצדיק או תיאור צדקתו (פירוט) ׳¢

4. זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק. ע

5. טוב-איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט. ע

6. כי-לעולם לא-ימוט לזכר עולם יהיה צדיק. ע

7. משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה. ע

8. סמוך לבו לא יירא עד אשר-יראה בצריו. ע

9. פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד. ע

10. רשע יראה וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד. ע {פ}


תהילים קיג

1. הללו יה הללו עבדי יהוה הללו את-שם יהוה. ע

2. יהי שם יהוה מברך מעתה ועד-עולם. ע

3. ממזרח-שמש עד-מבואו מהלל שם יהוה. ע

4. רם על-כל-גוים יהוה על השמים כבודו. ע

5. מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת. ע

6. המשפילי לראות בשמים ובארץ. ע

7. מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון. ע

8. להושיבי עם-נדיבים עם נדיבי עמו. ע

9. מושיבי עקרת הבית אם-הבנים שמחה הללו-יה. ע {פ}


תהילים קיד

1. בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לעז. ע

2. היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו. ע

3. הים ראה וינס הירדן יסב לאחור. ע

4. ההרים רקדו כאילים גבעות כבני-צאן. ע

5. מה-לך הים כי תנוס הירדן תסב לאחור. ע

6. ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני-צאן. ע

7. מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב. ע

8. ההפכי הצור אגם-מים חלמיש למעינו-מים. ע {פ}


תהילים קטו

1. לא לנו יהוה לא לנו כי-לשמך תן כבוד על-חסדך על-אמתך. ע

2. למה יאמרו הגוים איה-נא אלהיהם. ע

3. ואלהינו בשמים כל אשר-חפץ עשה. ע

4. עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם. ע

5. פה-להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו. ע

6. אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון. ע

7. ידיהם ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא-יהגו בגרונם. ע

8. כמוהם יהיו עשיהם כל אשר-בטח בהם. ע

9. ישראל בטח ביהוה עזרם ומגנם הוא. ע

10. בית אהרן בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא. ע

11. יראי יהוה בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא. ע

12. יהוה זכרנו יברך יברך את-בית ישראל יברך את-בית אהרן. ע

13. יברך יראי יהוה הקטנים עם-הגדלים. ע

14. יסף יהוה עליכם עליכם ועל-בניכם. ע

15. ברוכים אתם ליהוה עשה שמים וארץ. ע

16. השמים שמים ליהוה והארץ נתן לבני-אדם. ע

17. לא המתים יהללו-יה ולא כל-ירדי דומה. ע

18. ואנחנו נברך יה מעתה ועד-עולם הללו-יה. ע {פ}


תהילים קטז

1. אהבתי כי-ישמע יהוה את-קולי תחנוני. ע

2. כי-הטה אזנו לי ובימי אקרא. ע

3. אפפוני חבלי-מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא. ע

4. ובשם-יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשי. ע

5. חנון יהוה וצדיק ואלהינו מרחם. ע

6. שמר פתאים יהוה דלותי ולי יהושיע. ע

7. שובי נפשי למנוחיכי כי-יהוה גמל עליכי. ע

8. כי חלצת נפשי ממות את-עיני מן-דמעה את-רגלי מדחי. ע

9. אתהלך לפני יהוה בארצות החיים. ע

10. האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד. ע

11. אני אמרתי בחפזי כל-האדם כזב. ע

12. מה-אשיב ליהוה כל-תגמולוהי עלי. ע

13. כוס-ישועות אשא ובשם יהוה אקרא. ע

14. נדרי ליהוה אשלם נגדה-נא לכל-עמו. ע

15. יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו. ע

16. אנה יהוה כי-אני עבדך אני-עבדך בן-אמתך פתחת למוסרי. ע

17. לך-אזבח זבח תודה ובשם יהוה אקרא. ע

18. נדרי ליהוה אשלם נגדה-נא לכל-עמו. ע

19. בחצרות בית יהוה בתוככי ירושלם הללו-יה. ע {פ}


תהילים קיז

1. הללו את-יהוה כל-גוים שבחוהו כל-האמים. ע

2. כי גבר עלינו חסדו ואמת-יהוה לעולם הללו-יה. ע {פ}


תהילים קיח

1. הודו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו. ע

2. יאמר-נא ישראל כי לעולם חסדו. ע

3. יאמרו-נא בית-אהרן כי לעולם חסדו. ע

4. יאמרו-נא יראי יהוה כי לעולם חסדו. ע

5. מן-המצר קראתי יה ענני במרחב יה. ע

6. יהוה לי לא אירא מה-יעשה לי אדם. ע

7. יהוה לי בעזרי ואני אראה בשנאי. ע

8. טוב לחסות ביהוה מבטח באדם. ע

9. טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים. ע

10. כל-גוים סבבוני בשם יהוה כי אמילם. ע

11. סבוני גם-סבבוני בשם יהוה כי אמילם. ע

12. סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם. ע

13. דחה דחיתני לנפל ויהוה עזרני. ע

14. עזי וזמרת יה ויהי-לי לישועה. ע

15. קול רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל. ע

16. ימין יהוה רוממה ימין יהוה עשה חיל. ע

17. לא אמות כי-אחיה ואספר מעשי יה. ע

18. יסר יסרני יה ולמות לא נתנני. ע

19. פתחו-לי שערי-צדק אבא-בם אודה יה. ע

20. זה-השער ליהוה צדיקים יבאו בו. ע

21. אודך כי עניתני ותהי-לי לישועה. ע

22. אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה. ע

23. מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו. ע

24. זה-היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו. ע

25. אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא. ע

26. ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם מבית יהוה. ע

27. אל יהוה ויאר לנו אסרו-חג בעבתים עד-קרנות המזבח. ע

28. אלי אתה ואודך אלהי ארוממך. ע

29. הודו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו. ע {פ}


תהילים קיא


1. הללו יה אודה יהוה בכל-לבב בסוד ישרים ועדה. ע


2. גדלים מעשי יהוה דרושים לכל-חפציהם. ע


3. הוד-והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד. ע


4. זכר עשה לנפלאתיו חנון ורחום יהוה. ע


5. טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו. ע


6. כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים. ע


7. מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל-פקודיו. ע


8. סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר. ע


9. פדות שלח לעמו צוה-לעולם בריתו קדוש ונורא שמו. ע


10. ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל-עשיהם תהלתו עמדת לעד. ע


תהילים קיב


1. הללו יה אשרי-איש ירא את-יהוה במצותיו חפץ מאד. ע


2. גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך. ע


3. הון-ועשר בביתו וצדקתו עמדת לעד. שני פירושים: שכר לצדיק או תיאור צדקתו (פירוט) ׳¢


4. זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק. ע


5. טוב-איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט. ע


6. כי-לעולם לא-ימוט לזכר עולם יהיה צדיק. ע


7. משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה. ע


8. סמוך לבו לא יירא עד אשר-יראה בצריו. ע


9. פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד. ע


10. רשע יראה וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד. ע


תהילים קיג

1. הללו יה הללו עבדי יהוה הללו את-שם יהוה. ע


2. יהי שם יהוה מברך מעתה ועד-עולם. ע


3. ממזרח-שמש עד-מבואו מהלל שם יהוה. ע


4. רם על-כל-גוים יהוה על השמים כבודו. ע


5. מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת. ע


6. המשפילי לראות בשמים ובארץ. ע


7. מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון. ע


8. להושיבי עם-נדיבים עם נדיבי עמו. ע


9. מושיבי עקרת הבית אם-הבנים שמחה הללו-יה. ע


תהילים קיד

1. בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לעז. ע


2. היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו. ע


3. הים ראה וינס הירדן יסב לאחור. ע


4. ההרים רקדו כאילים גבעות כבני-צאן. ע


5. מה-לך הים כי תנוס הירדן תסב לאחור. ע


6. ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני-צאן. ע


7. מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב. ע


8. ההפכי הצור אגם-מים חלמיש למעינו-מים. ע


תהילים קטו


1. לא לנו יהוה לא לנו כי-לשמך תן כבוד על-חסדך על-אמתך. ע


2. למה יאמרו הגוים איה-נא אלהיהם. ע


3. ואלהינו בשמים כל אשר-חפץ עשה. ע


4. עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם. ע


5. פה-להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו. ע


6. אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון. ע


7. ידיהם ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא-יהגו בגרונם. ע


8. כמוהם יהיו עשיהם כל אשר-בטח בהם. ע


9. ישראל בטח ביהוה עזרם ומגנם הוא. ע


10. בית אהרן בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא. ע


11. יראי יהוה בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא. ע

12. יהוה זכרנו יברך יברך את-בית ישראל יברך את-בית אהרן. ע


13. יברך יראי יהוה הקטנים עם-הגדלים. ע


14. יסף יהוה עליכם עליכם ועל-בניכם. ע


15. ברוכים אתם ליהוה עשה שמים וארץ. ע


16. השמים שמים ליהוה והארץ נתן לבני-אדם. ע


17. לא המתים יהללו-יה ולא כל-ירדי דומה. ע


18. ואנחנו נברך יה מעתה ועד-עולם הללו-יה. ע


תהילים קטז


1. אהבתי כי-ישמע יהוה את-קולי תחנוני. ע


2. כי-הטה אזנו לי ובימי אקרא. ע


3. אפפוני חבלי-מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא. ע


4. ובשם-יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשי. ע


5. חנון יהוה וצדיק ואלהינו מרחם. ע


6. שמר פתאים יהוה דלותי ולי יהושיע. ע


7. שובי נפשי למנוחיכי כי-יהוה גמל עליכי. ע


8. כי חלצת נפשי ממות את-עיני מן-דמעה את-רגלי מדחי. ע


9. אתהלך לפני יהוה בארצות החיים. ע


10. האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד. ע


11. אני אמרתי בחפזי כל-האדם כזב. ע


12. מה-אשיב ליהוה כל-תגמולוהי עלי. ע


13. כוס-ישועות אשא ובשם יהוה אקרא. ע


14. נדרי ליהוה אשלם נגדה-נא לכל-עמו. ע


15. יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו. ע


16. אנה יהוה כי-אני עבדך אני-עבדך בן-אמתך פתחת למוסרי. ע


17. לך-אזבח זבח תודה ובשם יהוה אקרא. ע


18. נדרי ליהוה אשלם נגדה-נא לכל-עמו. ע


19. בחצרות בית יהוה בתוככי ירושלם הללו-יה. ע


תהילים קיז


1. הללו את-יהוה כל-גוים שבחוהו כל-האמים. ע


2. כי גבר עלינו חסדו ואמת-יהוה לעולם הללו-יה. ע


תהילים קיח

1. הודו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו. ע


2. יאמר-נא ישראל כי לעולם חסדו. ע


3. יאמרו-נא בית-אהרן כי לעולם חסדו. ע


4. יאמרו-נא יראי יהוה כי לעולם חסדו. ע


5. מן-המצר קראתי יה ענני במרחב יה. ע


6. יהוה לי לא אירא מה-יעשה לי אדם. ע


7. יהוה לי בעזרי ואני אראה בשנאי. ע

8. טוב לחסות ביהוה מבטח באדם. ע


9. טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים. ע


10. כל-גוים סבבוני בשם יהוה כי אמילם. ע


11. סבוני גם-סבבוני בשם יהוה כי אמילם. ע


12. סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם. ע


13. דחה דחיתני לנפל ויהוה עזרני. ע


14. עזי וזמרת יה ויהי-לי לישועה. ע


15. קול רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל. ע


16. ימין יהוה רוממה ימין יהוה עשה חיל. ע


17. לא אמות כי-אחיה ואספר מעשי יה. ע


18. יסר יסרני יה ולמות לא נתנני. ע


19. פתחו-לי שערי-צדק אבא-בם אודה יה. ע


20. זה-השער ליהוה צדיקים יבאו בו. ע


21. אודך כי עניתני ותהי-לי לישועה. ע


22. אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה. ע


23. מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו. ע


24. זה-היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו. ע


25. אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא. ע


26. ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם מבית יהוה. ע


27. אל יהוה ויאר לנו אסרו-חג בעבתים עד-קרנות המזבח. ע


28. אלי אתה ואודך אלהי ארוממך. ע


29. הודו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו. עAd blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.