FANDOM


"...ולא במעשה בראשית בשנים" (תוספתא, חגיגה ב, א)

התורה פותחת במה שנקרא "מעשה בראשית". לא מדובר בסודות על השכינה אלא בהיסטוריה של היקום.

התורה שילבה בקיצור תיאור של התפתחות היקום, האדם והאנושות מבחינה מציאותית וערכית כאחד בצורת משל.

המדע בזמן מתן תורה לא היה מפותח ותיאור מפורט של יצירת העולם לא היה יכול להיות מובן להמון, ובכלל הוא מיותר כי הוא לא המטרה העיקרית של התורה.

לכן, תופעות מסובכות שערכו מליארדי שנים תוארו בצורת משל כמקרים קצרים המכילים התערבות אלוקים בולטת.

כמובן שגם התהליכים הארוכים כוונו ע"י ה', אך באופן נסתר, עם כמה שפחות ניסים גלויים כפי שה' ממשיך לכוון את ההיסטוריה גם בימינו.

למשל, על מנת לתאר את הקמת מדינת ישראל היה מסופר על איך ה' נגלה להרצל, "צדיק בדורותיו", וציווה עליו לשכנע את היהודים בחשיבות העליה לא"י. אחר כך ה' העלה את ישראל על כנפי נשרים לארץ, נלחם להם באויבים ובנה להם מדינה לתפארת (והכל כאילו ערך יום-יומיים).


את הפרק הראשון בספר כבר פיענח נתן אביעזר בסיפרו "בראשית ברא":

כל יום בסיפור הבריאה מתאים לתקופה גיאולוגית בהתפתחות היקום, כדור הארץ, הצומח, התיצבות מערכת השמש, החי והאדם המודרני.

האבולוציה התנהלה באופן טבעי אך נדרשה התערבות אלוקית לכוון את המהלך הטבעי לכיוון המיוחל: בריאת האדם.

לפני כ- 6000 שנים החליט ה' שגופו של האדם התפתח במידה מספקת של מנת להעניק לו בפעם הראשונה מתנה ממשית משמים - צלם אלוקים.

בסיפרו של פרופ. אביעזר אין הסבר להעלמותם של יתר דמויי האדם במקביל להופעתו של אדם הראשון, אך אפשר להעלות שתי אפשרויות:

  • ה' בחר זוג, "זכר ונקבה ברא אותם" ולשניהם נתן צלם אלוקים, ובמקביל השמיד כל יצור אחר בעולם שעולה בחוכמתו על השימפנזה.
  • ה' נתן "צלם אלוקים" לכל בני האדם באותו דור, בכל מקום שהם בו זמנית, והדבר תואר בתורה ע"י מדגם: "אדם וחווה". (כך גם יותר מובן מפני מי פחד קין לאחר גירושו, ומי בכלל גרו בארץ נוד ועוד)

לקריאה נוספתעריכה

ראה במאמר האם יש לשלב רעיונות מדעיים בפירוש התורה סקירה של דעות שונות בנושא זה.