FANDOM


פרשת בֹּא היא פרשת השבוע השלישית בספר שמות. היא מתחילה בפרק י' פסוק א ומסתיימת בפרק י"ג פסוק טז.

דברי תורהעריכה

נושאים בפרשהעריכה

בפרשה הקודמת, וארא, הביאו משה ואהרן על מצרים את שבע המכות הראשונות מתוך עשר המכות. בתחילת הפרשה הם מביאים שתי מכות נוספות: הארבה אוכל את כל היבול החקלאי של מצרים, ולאחר מכן מוטל חושך על הארץ והמצרים אינם יכולים לראות דבר. המכות מביאות לנסיגות בעמדתו של פרעה, אולם הוא עדיין לא מסכים לדרישתם של משה ואהרן לשלח את כל עם ישראל ממצרים.

לפי ציווי אלוהים, נערכות ההכנות לקראת מכת בכורות: בני ישראל שואלים משכניהם המצרים כלי כסף, כלי זהב ובגדים. משה מזהיר את פרעה שבמכה הבאה ימותו כל בכורי מצרים. אחר כך מפרט אלוהים למשה את דיני קרבן פסח, שיעשו בני ישראל בזמן שיוכו בכורי מצרים. הם מצווים לשחוט את הקרבן בשעת בין הערביים, להזות מדמו על פתח הבית כמגן בפני המשחית, ולאכול את הבשר בלילה כשהם מוכנים לקראת היציאה לדרך. קרבן הפסח גם נקבע כקרבן לדורות, שאחריו יבוא חג בן שבעה ימים שבו אסור לאכול חמץ אלא רק מצות. עוד לפני כן קובע אלוהים שחודש האביב, שבו חל הפסח, יהיה החודש הראשון בלוח העברי.

בחצות הלילה הורג אלוהים את כל בכורי מצרים. פרעה ממהר אל משה ואהרן ומצווה עליהם לעזוב מיד, עם כל עם ישראל, את ארץ מצרים. העם יוצאים לדרך, ובכך מסתיים שעבוד מצרים.

עד סיום הפרשה מופיעות פרשות הלכתיות, המפרטות דינים הקשורים לפסח ולזיכרון יציאת מצרים: דיני אכילת קרבן הפסח, מצוות פטר רחם ומצוות תפילין.

הפטרהעריכה

כמו בפרשת וארא, גם בפרשת בא מפטירים בנבואות שנבאו הנביאים על מצרים. התימנים מפטירים ב"משא מצרים" של ישעיהו (פרק י"ט, פסוקים א-כה), והספרדים והאשכנזים מפטירים בנבואת מצרים של ירמיהו (פרק מ"ו, פסוקים יג-כח).

קישורים חיצונייםעריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית