FANDOM


פרשת בראשית היא פרשת השבוע הראשונה בספר בראשית ובתורה כולה. היא מתחילה בתחילת הספר ומסתיימת בפרק ו' פסוק ח.

את פרשת בראשית קוראים תמיד בשבת הראשונה שאחרי סוכות. את תחילת הפרשה קוראים גם ביום שמחת תורה, מיד לאחר שמשלימים את התורה בקריאת פרשת וזאת הברכה האחרונה שבתורה. העולה לקריאה ביום 'שמחת תורה' מכונה "חתן בראשית".

דברי תורהעריכה

דברי התורה נוספים ניתן למצא בקטגוריה "פרשת בראשית"


לחומש בראשית באופן כללי:

רמזים בשמות פרשות השבוע - משמעות בשמות הפרשות של חומש בראשית וחומש דברים

נושאים בפרשהעריכה

פרשת בראשית והפרשה שאחריה, פרשת נח, עוסקות בתולדות העולם והאנושות לפני תחילת האירועים שכוננו את עם ישראל. בפרשת בראשית מתוארים בריאת העולם וקורות בני האדם עד המבול, כדלהלן:

הפטרהעריכה

מפטירים בספר ישעיהו פרק מ"ב. התימנים מתחילים בפסוק א, והספרדים והאשכנזים מתחילים בפסוק ה. התימנים מסיימים בפסוק טז, הספרדים בפסוק כא, והאשכנזים בפרק מג פסוק י. בהפטרה מספר ישעיהו על גדולתו של ה', "בורא השמים ונוטיהם, רֹקע הארץ וצאצאיה".