FANDOM


פרשת יתרו היא פרשת השבוע החמישית בספר שמות. היא מתחילה בפרק י"ח פסוק א ומסתיימת בפרק כ' פסוק כב.

דברי תורהעריכה

נושאים בפרשהעריכה

  • הגעת יתרו וארגון ההנהגה: יתרו חותן משה מגיע אל מחנה בני ישראל בלוויית ציפורה אשת משה וילדיה. משה מקבל אותו ומספר לו על הנסים שנעשו ביציאת מצרים, ויתרו בתגובה מהלל ומשבח את האלוהים ומקריב קורבנות. למחרת רואה יתרו כיצד משה שופט לבדו את העם, ומציע לו לערוך רפורמה במערכת: למנות היררכיה של שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות שיתווכו בינו לבין העם וישפטו את המקרים הפחות קשים. משה מקבל את עצת יתרו וממנה את השופטים, ויתרו חוזר לארצו. (הפרשנים חלוקים בשאלה מתי התרחשו האירועים שבפרשה זו).
  • מעמד הר סיני: בני ישראל באים להר סיני וחונים למרגלות ההר. משה עולה אל ראש ההר ומקבל מסר מאלוהים לבני ישראל, שהם עתידים לכרות איתו ברית ולהיות לו ל"עם סגולה". בני ישראל מסכימים, ומשה מכין אותם לקראת קבלת התורה. לאחר שלושה ימי הכנה מתקיים מעמד הר סיני: אלוהים מתגלה על ההר בקולות וברקים ומוסר לעם את עשרת הדיברות: ציווי על האמונה באל, איסור על עבודה זרה ונשיאת שם האלוהים לשווא, ציווי על שבת ועל כיבוד הורים, ואיסורים על רצח, ניאוף, גניבה, עדות שקר וחמידת רכוש הזולת. בני ישראל מתקשים לעמוד בחוויית ההתגלות האלוהית, ומבקשים ממשה שיתווך בינם לבין האלוהים. לאחר עשרת הדיברות באה פרשייה הלכתית קצרה שעניינה דיני בניית מזבח.

הפטרהעריכה

מפטירים ב"מעשה מרכבה", תיאור ההתגלות האלוהית לישעיהו בנבואת ההקדשה שלו. לכל המנהגים קוראים בספר ישעיהו מפרק ו' פסוק א עד פרק ז' פסוק ו'; הספרדים והתימנים ממשיכים עד פסוק יג; והאשכנזים והתימנים מוסיפים את הפסוקים ה-ו בפרק ט'.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית