FANDOM


פרשת שמיני היא פרשת השבוע השלישית בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק ט' פסוק א ומסתיימת בפרק י"א פסוק מז.

בחלק מהשנים קוראים את פרשת שמיני בשבת שאחרי פורים, ולפיכך קוראים בה גם את הפרשייה השלישית מ"ארבע פרשיות" - פרשת פרה. יש שנים שבהן קוראים אותה בשבת שלפני ראש חודש ניסן, ואז קוראים בה את פרשת החודש, הפרשה הרביעית מארבע פרשיות.

דברי תורהעריכה

  • בקרוב...

תוכן הפרשהעריכה

חלקה הראשון של הפרשה עוסק באירועי היום השמיני שאחרי שבעת ימי המילואים, הוא יום חנוכת המשכן. בתחילה מתנהל האירוע כפי שנצטווה משה: אהרן ובניו מקריבים את הקורבנות המיוחדים ליום זה; משה ואהרן יוצאים לברך את העם; וה' מתגלה לבני ישראל. ואולם אז חורגים נדב ואביהוא בני אהרן מן הציווי, ונכנסים לאוהל מועד כדי להקטיר קטורת שלא נצטוו להקטיר אותה. מלפני ה' יוצאת אש ואוכלת אותם. אהרן ובניו הנותרים מקבלים הוראות מיוחדות כיצד להתנהג במצב זה, ונאסר עליהם להתאבל. סדר היום ממשיך להתנהל, אך חלה בו אי-הבנה נוספת בין משה ובין אהרן ובניו בעניין אכילת קרבן החטאת.

בחלק השני של הפרשה מופיעים כל דיני המאכלות האסורות, ומפורטים החיות, הבהמות, העופות והדגים האסורים באכילה. בנוסף מופיע פירוט קצר של דיני טומאה וטהרה.

הפטרהעריכה

מפטירים בסיפור העלאת ארון הברית לירושלים בימי דוד המלך. קוראים בספר שמואל ב', מפרק ו' פסוק א. הספרדים מסיימים בפסוק יט, התימנים בפרק ז' פסוק ג, והאשכנזים בפרק ז' פסוק י"ז. אם קוראים את אחת מארבע הפרשיות, מפטירים בהפטרה המיוחדת לה.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית