FANDOM


  • ראשי התיבות של ביל"ו: בית יעקב לכו ונלכה - הפסוק המלא:
בית יעקב לכו ונלכה באור יהוה.
-- ישעיהו ב5
  • הסיסמא של קק"ל: "והארץ לא תמכר לצמיתות" - הפסוק המלא:
והארץ לא תמכר לצמתת כי-לי הארץ כי-גרים ותושבים אתם עמדי.
-- ויקרא כה23
  • ראשי התיבות של ניל"י: "נצח ישראל לא ישקר" - הפסוק המלא:
וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם.
-- שמואל א טו29

"נצח ישראל" = ה', שהוא אלוהי ישראל לנצח.

  • הסיסמא של הריאלי בחיפה: "והצנע לכת" - הפסוק המלא:
הגיד לך אדם מה-טוב ומה-יהוה דורש ממך כי אם-עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם-אלהיך.
-- מיכה ו8
  • "איש באמונתו יחיה" כאשר הפסוק המקורי הוא "וצדיק באמונתו יחיה"
הנה עפלה לא-ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה.
-- חבקוק ב4

"עצת אחיתופל" הפסוק המלא:

ויאמר אבשלום וכל-איש ישראל טובה עצת חושי הארכי מעצת אחיתפל ויהוה צוה להפר את-עצת אחיתפל הטובה לבעבור הביא יהוה אל-אבשלום את-הרעה.
-- שמואל ב יז14

פסוקים המפורשים לא נכוןעריכה

  • "מִמֵּךְ יֵצֵאוּ" - יצאו ממך והלאה (ולא שמתוכך יבואו ויחריבו אותך) - הפסוק המלא:
מהרו בניך מהרסיך ומחרביך ממך יצאו.
-- ישעיהו מט17
  • קוֹל קוֹרֵא: "בַּמִּדְבָּר פַּנּוּ..." ולא קוֹל קוֹרֵא בַּמִּדְבָּר: "פַּנּוּ..." - הפסוק המלא:
קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסלה לאלהינו.
-- ישעיהו מ3
  • נהוג לצוטט "חלומות - שוא ידברו" כאשר הפסוק המקורי לא מתייחס לחלומות באופן כללי:
כי התרפים דברו-און והקוסמים חזו שקר וחלמות השוא ידברו הבל ינחמון על-כן נסעו כמו-צאן יענו כי-אין רעה.
-- זכריה י2

"כי האדם עץ השדה" הפסוק המלא:

כי-תצור אל-עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא-תשחית את-עצה לנדח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת כי האדם עץ השדה לבא מפניך במצור.
-- דברים כ19
- וכי האדם הוא עץ השדה?

קישורים חיצונייםעריכה