FANDOM


  • ראשי התיבות של ביל"ו: בית יעקב לכו ונלכה - הפסוק המלא:
בית יעקב לכו ונלכה באור יהוה.
-- ישעיהו ב5
  • הסיסמא של קק"ל: "והארץ לא תמכר לצמיתות" - הפסוק המלא:
והארץ לא תמכר לצמתת כי-לי הארץ כי-גרים ותושבים אתם עמדי.
-- ויקרא כה23
  • ראשי התיבות של ניל"י: "נצח ישראל לא ישקר" - הפסוק המלא:
וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם.
-- שמואל א טו29

"נצח ישראל" = ה', שהוא אלוהי ישראל לנצח.

  • הסיסמא של הריאלי בחיפה: "והצנע לכת" - הפסוק המלא:
הגיד לך אדם מה-טוב ומה-יהוה דורש ממך כי אם-עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם-אלהיך.
-- מיכה ו8
  • "איש באמונתו יחיה" כאשר הפסוק המקורי הוא "וצדיק באמונתו יחיה"
הנה עפלה לא-ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה.
-- חבקוק ב4

"עצת אחיתופל" הפסוק המלא:

ויאמר אבשלום וכל-איש ישראל טובה עצת חושי הארכי מעצת אחיתפל ויהוה צוה להפר את-עצת אחיתפל הטובה לבעבור הביא יהוה אל-אבשלום את-הרעה.
-- שמואל ב יז14

פסוקים המפורשים לא נכוןעריכה

  • "מִמֵּךְ יֵצֵאוּ" - יצאו ממך והלאה (ולא שמתוכך יבואו ויחריבו אותך) - הפסוק המלא:
מהרו בניך מהרסיך ומחרביך ממך יצאו.
-- ישעיהו מט17
  • קוֹל קוֹרֵא: "בַּמִּדְבָּר פַּנּוּ..." ולא קוֹל קוֹרֵא בַּמִּדְבָּר: "פַּנּוּ..." - הפסוק המלא:
קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסלה לאלהינו.
-- ישעיהו מ3
  • נהוג לצוטט "חלומות - שוא ידברו" כאשר הפסוק המקורי לא מתייחס לחלומות באופן כללי:
כי התרפים דברו-און והקוסמים חזו שקר וחלמות השוא ידברו הבל ינחמון על-כן נסעו כמו-צאן יענו כי-אין רעה.
-- זכריה י2

"כי האדם עץ השדה" הפסוק המלא:

כי-תצור אל-עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא-תשחית את-עצה לנדח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת כי האדם עץ השדה לבא מפניך במצור.
-- דברים כ19
- וכי האדם הוא עץ השדה?

קישורים חיצונייםעריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית