FANDOM


1. ויען איוב ויאמר. עריכה

/ מענה איוב:

2. אמנם כי אתם-עם ועמכם תמות חכמה. עריכה

תמות חכמה - כשתמותו תמות עמכם כל חכמה כי כל חכמה בכם, אבל:

3. גם-לי לבב כמוכם לא-נפל אנכי מכם ואת-מי-אין כמו-אלה. עריכה

גם לי לבב כמוכם - ואת מי אין כמו אלה, שהקב"ה שליט לעשות רצונו ולהאריך שלוות רשעים אינכם אלא כמשחקים בי, ואני הוא (ההוה) שחוק לרעהו:

4. שחק לרעהו אהיה קרא לאלוה ויענהו שחוק צדיק תמים. עריכה

אהיה קורא - להקב"ה ויענהו מצער הקנטתכם ומה יענהו לתת לו שחוק לצדיק ותמים שלם: שחוק צדיק תמים - היא הענייה אשר יענהו ידעתי אני כאשר אמרתם, כי:

5. לפיד בוז לעשתות שאנן נכון למועדי רגל. עריכה

לפיד בוז - אש של גיהנם עומד למי ששאנן בעשתותו לומר שלום יהיה לי: נכון - מזומן הוא העשתות שאנן להיות במועדי רגל שרגלם מועדת:

6. ישליו אהלים לשדדים ובטחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו. עריכה

ישליו - ידעתי אני כי ימי ישליו אוהלים לבני קדר השוכנים באהלים המדברה, והם שודדים שנאמר פרא אדם ידו בכל (בראשית טז): ובטוחות - שלימות יש למרגיזי אל, לכל אשר הביא לו הצור השלום בידו אם טוב אם רע:

7. ואולם שאל-נא בהמות ותרך ועוף השמים ויגד-לך. עריכה

8. או שיח לארץ ותרך ויספרו לך דגי הים. עריכה

9. מי לא-ידע בכל-אלה כי יד-יהוה עשתה זאת. עריכה

10. אשר בידו נפש כל-חי ורוח כל-בשר-איש. עריכה

11. הלא-אזן מלין תבחן וחך אכל יטעם-לו. עריכה

הלא אזן מילין תבחן - ולמה לא ידעו זאת השומעים פעלו כאשר החיך יטעם לאכול:

12. בישישים חכמה וארך ימים תבונה. עריכה

בישישים חכמה וגו' - לדעת כי עמו חכמה וגו':

13. עמו חכמה וגבורה לו עצה ותבונה. עריכה

14. הן יהרוס ולא יבנה יסגר על-איש ולא יפתח. עריכה

15. הן יעצר במים ויבשו וישלחם ויהפכו ארץ. עריכה

וישלחם ויהפכו ארץ - בשליחותו כאשר עשה לדור אנוש שהציף שלישו של עולם:

16. עמו עז ותושיה לו שגג ומשגה. עריכה

לו שוגג - האדם השוגג: ומשגה - שטן המשגהו:

17. מוליך יועצים שולל ושפטים יהולל. עריכה

שולל - שם דבר הוא שטות, מוליכם בשטות כשהוא רוצה לערבב ולבלע חכמתם כמו וסר מרע משתולל (ישעיה נט) אשתוללו אבירי לב (תהלים עו) ותי"ו אשר במשתולל ואשתוללו כן דרך לשון עברית בתיבה שיסודה שי"ן או סמ"ך והוא בא לדבר בלשון נעשה ונפעל או מתפעל נותן תי"ו אחר אות ראשונה של יסוד כמו וישתכחו בעיר (קהלת ח) וישתמר חוקות עמרי (מיכה ו) מסתולל בעמי (שמות ט) ויסתבל החגב (קהלת יב): יהולל - ישוטה לשון הוללות וסכלות:

18. מוסר מלכים פתח ויאסר אזור במתניהם. עריכה

מוסר מלכים פתח - להסיר מוסר סבלם מעל אחרים ומעבירם ממלוכה: ויאסור אזור במתניהם - בתחילתם כשהוא חפץ בהם חוגר חלציהם ומזרזם כח למלוכה:

19. מוליך כהנים שולל ואתנים יסלף. עריכה

כהנים - שרים כמו כהן מדין (שמות ג) כהן און (בראשית מא):

20. מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח. עריכה

לנאמנים - אף לנאמנים כי פעמים שפתיו נבללים לדבר סרה כגון אברהם והאמין בה' וסוף נכשל במה אדע:

21. שופך בוז על-נדיבים ומזיח אפיקים רפה. עריכה

ומזיח אפיקים רפה - וחגור החזקים מרפה ומפתח חגורם להתיש כחם כמו (תהלים קט) ולמזח תמיד יחגרה: אפיקים - חזקים כמו אפיקי נחושה (לקמן /איוב/ מ) אפיקי מגינים (שם /איוב/ מא):

22. מגלה עמקות מני-חשך ויצא לאור צלמות. עריכה

23. משגיא לגוים ויאבדם שטח לגוים וינחם. עריכה

משגיא לגוים ויאבדם - יש אומרים כאשר עשה למצרים בהשיגם את ישראל לפני בעל צפון (שמות יד) שגו ואמרו תדעו שהסכים עמנו לטבעם בים כאשר גזרנו כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו (שם /שמות/ א) וקשה יראתו של בעל צפון שלא נעשו בו שפטים ככל אלהי מצרים וגרם המקום להשגותם כדי לטבעם וזה הלשון אינו עיקר דאם כן היה לו לומר בצד ימין משגיא כמו שוגה אבל זה עיקר מגדיל לשון שגיא כח משגיא את הגוים ומצליחם ולבם מתגאה בהצלחת' והוא היה אבדן שלהן מה שהצליחו: שוטח - מרבה אותם להשטיח בארץ ולכסותם:

24. מסיר לב ראשי עם-הארץ ויתעם בתהו לא-דרך. עריכה

בתוהו לא דרך - בתוהו שאינו דרך

25. ימששו-חשך ולא-אור ויתעם כשכור. עריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית