FANDOM


1. ואלה הבאים אל-דויד לציקלג עוד עצור מפני שאול בן-קיש והמה בגבורים עזרי המלחמה. עריכה

עוד עצור - נחבא:

2. נשקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים ובחצים בקשת מאחי שאול מבנימן. עריכה

נשקי קשת - מזוינים בקשת ובחצים ומורים לפניהם ולאחריהם אף באבנים היו נותנים על יתר הקשת אבן מורים ואני ראיתי כן הרבה: מאחי שאול מבנימין - לפי שכולם יצאו מאיש אחד מבנימין קרויים כולם אחים ולכבוד גדולת דוד אומר מאחי שאול שאפילו אחי שאול באו אליו בעוד שאול חי:

3. הראש אחיעזר ויואש בני השמעה הגבעתי ויזואל ופלט בני עזמות וברכה ויהוא הענתתי. עריכה

4. וישמעיה הגבעוני גבור בשלשים ועל-השלשים. עריכה

ועל השלשים - ראש לשלשים:

5. וירמיה ויחזיאל ויוחנן ויוזבד הגדרתי. עריכה

6. אלעוזי וירימות ובעליה ושמריהו ושפטיהו החריפי. עריכה

7. אלקנה וישיהו ועזראל ויועזר וישבעם הקרחים. עריכה

8. ויועאלה וזבדיה בני ירחם מן-הגדור. עריכה

למצד מדברה - למצודות המדבר שנחבא מפני שאול דכתיב (שמואל א' כ"ג) ויקומו וילכו זיפה לפני שאול ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה וכתיב (שם /שמואל א/ כ"ד) ויעל דוד משם וישב במצדות עין גדי: ופני אריה - פניהם מפוחדים כאריה: וכצבאים על ההרים למהר - קלים היו במרוצתם כי דרכן של צבאים לרוץ על ההרים כשצדין אותם:

9. ומן-הגדי נבדלו אל-דויד למצד מדברה גברי החיל אנשי צבא למלחמה ערכי צנה ורמח ופני אריה פניהם וכצבאים על-ההרים למהר. עריכה

10. עזר הראש עבדיה השני אליאב השלשי. עריכה

11. משמנה הרביעי ירמיה החמשי. עריכה

12. עתי הששי אליאל השבעי. עריכה

13. יוחנן השמיני אלזבד התשיעי. עריכה

14. ירמיהו העשירי מכבני עשתי עשר. עריכה

אלה מבני גד - כדכתיב למעלה ומן הגדי נבדלו אל דוד: אחד למאה הקטן - הקטן שבכולם ירדוף מאה: והגדול לאלף - והגדול שבכולם ירדוף אלף כאן נתקיים הפסוק ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם וגו':

15. אלה מבני-גד ראשי הצבא אחד למאה הקטן והגדול לאלף. עריכה

אלה הם אשר עברו את הירדן בחודש הראשון - בניסן שכבר נפרשו השלגים: ויבריחו את כל העמקים למזרח ולמערב - עברו את הירדן ובקעו במגיניהם את כל עמקי המים למזרח ולמערב ועברו ביבשה וי"א ויבריחו את כל העמקים עמים היושבים בעמקים:

16. אלה הם אשר עברו את-הירדן בחדש הראשון והוא ממלא על-כל-גדיתיו ויבריחו את-כל-העמקים למזרח ולמערב. עריכה

מן בני בנימין יהודה עד למצד לדויד - אל המצודה אשר דוד נחבא שם מפני שאול ולקחו עמהם בן אחות דוד לפי שדאגו בני בנימן מדוד שמא סבור הוא דוד שבאו בני בנימין לכפותו ולתתו ביד שאול לפיכך לקחו עמשי עמהם וגם שאר מיהודה קרובי דוד כדכתיב מן בני בנימין ויהודה כשיראה דוד שבאו עמהם באמונתם שלא יחשדם בכל דבר:

17. ויבאו מן-בני בנימן ויהודה עד-למצד לדויד. עריכה

/ ויצא דויד לפניהם - מן המצד: ויען ויאמר להם וגומר לבב ליחד - לבבכם ולבבי יהיה כלב אחד: ואם לרמותני לצרי בלא חמס בכפי - כי מה עשיתי לשאול כי הוא צודה את נפשי לקחתה על חנם:

18. ויצא דויד לפניהם ויען ויאמר להם אם-לשלום באתם אלי לעזרני יהיה-לי עליכם לבב ליחד ואם-לרמותני לצרי בלא חמס בכפי ירא אלהי אבותינו ויוכח. עריכה

/ ורוח לבשה את עמשי - טלטנ"ט בלע"ז ולא רוח נבואה כלומר זה הרוח והרצון לבשו שקפץ בראש לדבר לפני בנימין ויהודה הבאים עמו ודוגמתו ותהי על יפתח רוח ה' (שופטים י"א) ואמר לך דוד אתה אומר אם לשלום באתם ודאי לשלום באנו אליך: ועמך בן ישי - אנו רוצים להיות עמך ולעזרך: שלום שלום לך ושלום לעוזרך - ואתה שואל אלי לעזרך ודאי לעזרך באנו ולנו אין לך להחזיק טובה כי מאת השם הוא וזהו כי עזרך אלהיך: ויקבלם דוד - לאותם בני בנימין ויתנם בראשי הגדוד שלו:

19. ורוח לבשה את-עמשי ראש השלושים לך דויד ועמך בן-ישי שלום שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד. עריכה

וממנשה נפלו על דוד - לעזרו: בבואו עם פלשתים על שאול למלחמה - באותה מלחמה שנהרג בה שאול: ולא עזרום - ח"ו שעזרו לפלשתים אלא בעצה שלחוהו סרני פלשתים, אלא כי עצה נתיעצו הסרנים לשלחו לביתו כי אמרו בראשינו יפול אל אדוניו דוגמת נפלו אל דוד:

20. וממנשה נפלו על-דויד בבאו עם-פלשתים על-שאול למלחמה ולא עזרם כי בעצה שלחהו סרני פלשתים לאמר בראשינו יפול אל-אדניו שאול. עריכה

21. בלכתו אל-ציקלג נפלו עליו ממנשה עדנח ויוזבד וידיעאל ומיכאל ויוזבד ואליהוא וצלתי ראשי האלפים אשר למנשה. עריכה

על הגדוד - של עמלקים כשנשבו נשיו כי באותו פרק היה כי בלכתו אל צקלג כששלחוהו סרני פלשתים ובא אל צקלג כבר נשבו:

22. והמה עזרו עם-דויד על-הגדוד כי-גבורי חיל כלם ויהיו שרים בצבא. עריכה

כי לעת יום ביום יבואו על דוד לעזרו - פתרונו מה לך לספר יותר מי ומי באו אליו אלא סוף דבר בכל עת ועת באים אל דוד: עד למחנה גדול כמחנה אלהים - פתרון לא היה המחנה של דוד להיות כך גדול אלא כי מהשם היה המחנה כך גדול שבאו לו בעצת אלהים וזהו כמחנה אלהים ודוגמא מחנה אלהים דיעקב (ראשית /בראשית/ ל"ב) ויש לומר מרוב חיילות קרהו מחנה אלהים:

23. כי לעת-יום ביום יבאו על-דויד לעזרו עד-למחנה גדול כמחנה אלהים. עריכה

להסב מלכות שאול אליו - מן בני שאול ודוגמא ותסוב המלוכה:

24. ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא באו על-דויד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי יהוה. עריכה

בני יהודה נשאי צנה ורמח ששת אלפים ושמונה מאות - ואל תתמה שמיהודה באו לו מעט מכל שבט ושבט שבא לו שהרי אין צריך לבוא לו שום אדם מיהודה להמליכהו כי בני יהודה הם המליכוהו כבר בחברון אבל יתר השבטים שהיו עם בני שאול עד עתה הם הוצרכו לבוא בחברון להמליכו: חלוצי צבא - המוציאים מן העם ודוגמתו חלוצי צבא דמטות, וי"א חלוצים כמו זריזים כמו רצה והחליצנו:

25. בני יהודה נשאי צנה ורמח ששת אלפים ושמונה מאות חלוצי צבא. עריכה

26. מן-בני שמעון גבורי חיל לצבא שבעת אלפים ומאה. עריכה

27. מן-בני הלוי ארבעת אלפים ושש מאות. עריכה

ויהוידע הנגיד לאהרן - הוא אביו של בניהו: הנגיד לאהרן - המוציא והמביא: ועמו שלשת אלפים ושבע מאות - כולם מבני אהרן הכהן ויהוידע שהיה בימי יואש בן בניהו בנו של יהוידע:

28. ויהוידע הנגיד לאהרן ועמו שלשת אלפים ושבע מאות. עריכה

וצדוק נער - לפיכך אל תתמה שלא היה נגיד: ובית אביו שרים עשרים ושנים - זה היא גדולה גדולה ועל כן לקחו הכהונה גדולה מאביתר ונתנוה לצדוק הכהן:

29. וצדוק נער גבור חיל ובית-אביו שרים עשרים ושנים. עריכה

ומן בני בנימין אחי שאול וגו' - ואל תתמה שלא באו אלא כי אם ג' אלפים כי עד הנה מרביתם שומרים משמרת בני שאול לעוזרן:

30. ומן-בני בנימן אחי שאול שלשת אלפים ועד-הנה מרביתם שמרים משמרת בית שאול. עריכה

31. ומן-בני אפרים עשרים אלף ושמונה מאות גבורי חיל אנשי שמות לבית אבותם. עריכה

32. ומחצי מטה מנשה שמונה עשר אלף אשר נקבו בשמות לבוא להמליך את-דויד. עריכה

ומבני יששכר יודעי בינה לעתים - שיודעים לתת עצה לפי הענין של מעשה שצריך לדוד להתיעץ היאך יחזק המלכות מפני בני שאול: ראשיהם מאתים - לבד מן השאר: וכל אחיהם על פיהם - על עצתם:

33. ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה-יעשה ישראל ראשיהם מאתים וכל-אחיהם על-פיהם. עריכה

ולעדור - ל' עדור ממש כמו (ישעיה יו"ד) כל ההרים אשר במעדר יעדרון ומתוך כך יעמדו הם כעורכי המלחמה וי"מ לעדור כמו לערוך מלחמה: בלא לב ולב - מפורש בב"ר בין במתכוין בין שלא במתכוין היו מנצחין:

34. מזבלון יוצאי צבא ערכי מלחמה בכל-כלי מלחמה חמשים אלף ולעדר בלא-לב ולב. עריכה

35. ומנפתלי שרים אלף ועמהם בצנה וחנית שלשים ושבעה אלף. עריכה

36. ומן-הדני ערכי מלחמה עשרים-ושמונה אלף ושש מאות. עריכה

37. ומאשר יוצאי צבא לערך מלחמה ארבעים אלף. עריכה

38. ומעבר לירדן מן-הראובני והגדי וחצי שבט מנשה בכל כלי צבא מלחמה מאה ועשרים אלף. עריכה

וגם כל שרית ישראל לב אחד להמליך את דוד - אע"פ שלא באו לחברון לכך שארית חסר אלף כלומר אפי' שארית לא היה שלא נשתיירו כי אם מעט כי כולם באו לחברון בשמחה:

39. כל-אלה אנשי מלחמה עדרי מערכה בלבב שלם באו חברונה להמליך את-דויד על-כל-ישראל וגם כל-שרית ישראל לב אחד להמליך את-דויד. עריכה

ויהיו שם עם דוד ימים שלשה - ואל תתמה היכן לקחו כל החיל הזה כל כך אכילה ושתיה שהיה מספיק להם כי אחיהם הכינו להם מקודם לכן:

40. ויהיו-שם עם-דויד ימים שלושה אכלים ושותים כי-הכינו להם אחיהם. עריכה

כי שמחה בישראל - שהיה להם מלך מצליח ומשכיל

41. וגם הקרובים-אליהם עד-יששכר וזבלון ונפתלי מביאים לחם בחמורים ובגמלים ובפרדים ובבקר מאכל קמח דבלים וצמוקים ויין-ושמן ובקר וצאן לרב כי שמחה בישראל. עריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית