FANDOM


1. ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העמד על-בני עמך והיתה עת צרה אשר לא-נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל-הנמצא כתוב בספר. עריכה

ובעת ההיא יעמוד מיכאל - ישתתק כאלם שיראה הקב"ה דן בעצמו ואומר היאך אאבד אומה גדולה כזו בשביל ישראל: והיתה עת צרה - בפמליא של מעלה וקטיגוריא בתלמידי חכמים בזוזי ובזוזי דבזוזי כמו שאמרו רבותינו בהגדה בפ' אחרון של כתובות: ימלט עמך - תאבד מלכות ארם וימלטו ישראל: כל הנמצא כתוב בספר - הרי זה מקרא קצר כל הנמצא כתוב בספר זה על ידי החלומות הכתובים בו: עד דקטילת חיותא - ויקבלון מלכותא קדישי עליונין הכל יתקיים:

2. ורבים מישני אדמת-עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם. עריכה

ורבים מישני אדמת עפר יקיצו - יחיו המתים:

3. והמשכלים יזהרו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. עריכה

והמשכילים - שעסקו בתורה ובמצות יזהירו כזוהר הרקיע:

4. ואתה דניאל סתם הדברים וחתם הספר עד-עת קץ ישטטו רבים ותרבה הדעת. עריכה

5. וראיתי אני דניאל והנה שנים אחרים עמדים אחד הנה לשפת היאר ואחד הנה לשפת היאר. עריכה

6. ויאמר לאיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר עד-מתי קץ הפלאות. עריכה

7. ואשמע את-האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר וירם ימינו ושמאלו אל-השמים וישבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד-עם-קדש תכלינה כל-אלה. עריכה

וככלות נפץ יד עם קדש - כשתכלה כח ישראל כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב (דברים לב):

8. ואני שמעתי ולא אבין ואמרה אדני מה אחרית אלה. עריכה

ולא אבין - לא ידעתי מהו מועד מועדים וחצי: מה אחרית אלה - סוף החשבונות הללו:

9. ויאמר לך דניאל כי-סתמים וחתמים הדברים עד-עת קץ. עריכה

עד עת הקץ - עד אשר תקרב הגאולה:

10. יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל-רשעים והמשכלים יבינו. עריכה

יתבררו ויתלבנו - החשבונות האלה: ויצרפו - בהם רבים להבינם: והרשיעו רשעים - את החשבונות לחשבם שלא כמשפט וכשיכלו יאמרו אין עוד גאולה: ולא יבינו - אותם כל רשעים: והמשכילים יבינו - אותה בבא עת קץ:

11. ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימים אלף מאתים ותשעים. עריכה

ומעת הוסר התמיד - כדי לתת שקוץ משומם תחתיו ימים אלף ומאתים ותשעים שנה הן מיום הוסר התמיד עד שישוב בימי משיחנו וחשבון זה מכוון עם חשבון ערב ובקר אלפים ושלש מאות מיום גלותם למצרים עד גאולה אחרונה, גלות מצרים מאתים ועשר, מיום צאתם עד בנין בית ראשון ארבע מאות ושמונים, ימי הבנין ארבע מאות ועשר, גלות בבל שבעים שנה, ימי בית שני ארבע מאות ועשרים, הרי אלף וחמש מאות ותשעים, והתמיד הוסר לפני החורבן שש שנים הרי מיום גלותם למצרים עד הוסר התמיד אלף וחמש מאות ושמנים וארבע, הוסיף עליהם אלף מאתים ותשעים הרי אלפים וח' מאות ושבעים וד' כמנין ערב בקר בגמטריא, אלפים וג' מאות:

12. אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה. עריכה

אשרי המחכה וגו' - ארבעים וחמש שנים נוספים על חשבון העליון שעתיד משיחנו להתכסות אחר שנגלה וישוב ויתגלה וכן מצינו במדרש רות וכן יסד ר' אליעזר הקליר (בסילוק יוצר פרשת החדש) ויתכסה מהם שבועים ששה:

13. ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין. עריכה

לך לקץ - תפטר לבית עולמך: לגורלך - לקבל חלקך עם הצדיקים: לקץ הימין - כמו באחרית הימים ואין לפרש הימין לשון יד הימנית שהרי הוא מנוי במסורת הגדולה בשיטת תיבות המיוחדין בנו"ן זקופה בסוף תיבה המשמשת במקום מ"ם ולית דכותיהון כגון ועליה יכרעון אחרין (איוב לא) יקום ולא יאמין בחיין (שם /איוב/ כד) קח לך חטין (יחזקאל ד) יחרדון איין (שם /יחזקאל/ כו) למחות מלכין (משלי לא), לקץ הימין (כאן), (וע' רש"י פסחים נו ד"ה לקץ הימין וע' רש"י סנהדרין צ"ב ד"ה לך לקץ וכו' וקצת צ"ע)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית