FANDOM


1. משא דבר-יהוה על-ישראל נאם-יהוה נטה שמים ויסד ארץ ויצר רוח-אדם בקרבו. עריכה

משא דבר ה' - הוא גמר זה הדבר שהתחיל לדבר בפורענותן של אוכלי ישראל על בבל וכיוצא בו:

2. הנה אנכי שם את-ירושלם סף-רעל לכל-העמים סביב וגם על-יהודה יהיה במצור על-ירושלם. עריכה

סף רעל - כלי תרעלה כמו בדם אשר בסף (שמות יב) רעל ל' שממון אוטם הלב והאברים שאין להם כח כאדם המעוטף בשמלה כמו (נחום ב) הברושים הרעלו (ישעיה ו) השרות והרעלות, בלשון משנה מצינו מדיות רעולות אונבלופמנט"א בלע"ז: וגם על יהודה - יטילו העכו"ם אשר יהיו במצור על ירושלים שיהיו בית דוד מבפנים ועכו"ם יצורו עליהם ויבאו גם בני יהוד' על כרחם לצור על ירושלי' כן ת"י:

3. והיה ביום-ההוא אשים את-ירושלם אבן מעמסה לכל-העמים כל-עמסיה שרוט ישרטו ונאספו עליה כל גויי הארץ. עריכה

אבן מעמסה - אבן משאוי המוטלת על בני אדם מפי המושל לשאתה ולעמס' על כתפים והיא כבידה מאד עד אשר כל עומסיה שרוט ישרטו:

4. ביום ההוא נאם-יהוה אכה כל-סוס בתמהון ורכבו בשגעון ועל-בית יהודה אפקח את-עיני וכל סוס העמים אכה בעורון. עריכה

אכה כל סוס - הצובאים שם בשגעון ואת רוכביהם בעורון אבל על בית יהודה שהם על כרחם מן הצובאים אפקח עיני להגין עליהם מן המכה הזאת:

5. ואמרו אלפי יהודה בלבם אמצה לי ישבי ירושלם ביהוה צבאות אלהיהם. עריכה

ואמרו אלפי יהודה בלבם - כשיראו שאר הצובאים נגפים במגפה זו והם ניצולים: אמצה לי יושב ירושלם וגו' - יושבי ירושל' שיודעים שעל כרחנו אנו באים עליהם אמצו לעזרתי בתפילתן בה' אלהיהם:

6. ביום ההוא אשים את-אלפי יהודה ככיור אש בעצים וכלפיד אש בעמיר ואכלו על-ימין ועל-שמאול את-כל-העמים סביב וישבה ירושלם עוד תחתיה בירושלם. עריכה

אשים את אלפי יהודה - ישובו וילחמו עם אותם שהביאום שם: ככיור אש - כמדורות אש גדולה וכיור לשון כירה וכך חברו מנחם: תחתיה - במקומה:

7. והושיע יהוה את-אהלי יהודה בראשנה למען לא-תגדל תפארת בית-דויד ותפארת ישב ירושלם על-יהודה. עריכה

והושיט ה' את אהלי יהודה בראשונה - בטרם יבואו בני ירושלים לצאת מן העיר תהיה להם תשועה לשוב אל אהליהם ואל ביתם ואח"כ תבא תשועה לבני העיר היא התשועה שנאמר בה ויצא ה' ונלחם (לקמן /זכריה/ יד): למען לא תגדל - להתפאר עליהם ולומר לא נצלתם אלא בשבילנו:

8. ביום ההוא יגן יהוה בעד יושב ירושלם והיה הנכשל בהם ביום ההוא כדויד ובית דויד כאלהים כמלאך יהוה לפניהם. עריכה

הנכשל בהם - החלש שבהם: כאלהים - כרברבין כמלאכים: כמלאך ה' לפניהם - יצלחון כמלאכא דה' קדמיהון:

9. והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את-כל-הגוים הבאים על-ירושלם. עריכה

אבקש להשמיד - אבקש בהשמדתם ואדקדק בעוונם ורבותינו פירשו לזכות אבקש בנוגני שלהם אם יש להם זכות אניחם ואם לאו אשמידם:

10. ושפכתי על-בית דויד ועל יושב ירושלם רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר-דקרו וספדו עליו כמספד על-היחיד והמר עליו כהמר על-הבכור. עריכה

רוח חן ותחנונים - שיעלו על רוחם להתחנן לפני והם יהיו לחן בעיני: רוח - טלנ"ט בלע"ז: והביטו אלי את אשר דקרו - תרגם יונתן ויבעון מן קדמי על די איטלטלו והביטו להתאונן על אשר דקרו בהם האומות והרגו בהם בגלות': וספדו עליו - על אותו הרג: כמספד על היחיד - כאשר יספוד איש על בן יחידו ורבותינו דרשוהו על משיח בן יוסף שנהרג במסכת סוכה:

11. ביום ההוא יגדל המספד בירושלם כמספד הדד-רמון בבקעת מגדון. עריכה

כמספד הדדרמון בבקעת מגדון - אין ענין הדדרימון בבקע' מגדון אלא שני מספדות הן כמספדא דאחאב בר עמרי דקטל יתיה הדדרמון בר טברימון ברמות גלעד שנאמר (מ"א =מלכים א= כב) ותעבור הרנה במחנה והוא הספד וכמספדא דיאשיהו בר אמון דקטל יתיה פרעה חגירא בבקעת מגידון שנאמר (ד"ה =דברי הימים= ב ל"ה) ויקונן שם ירמיהו וגו' ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם וגו':

12. וספדה הארץ משפחות משפחות לבד משפחת בית-דויד לבד ונשיהם לבד משפחת בית-נתן לבד ונשיהם לבד. עריכה

בית נתן - הנביא וי"א נתן בן דוד כמו שנא' (ש"א =שמואל א= ה) שמוע ושובב ונתן ושלמה:

13. משפחת בית-לוי לבד ונשיהם לבד משפחת השמעי לבד ונשיהם לבד. עריכה

בית לוי - הכהנים והלוים: משפחת השמעי - שמוע בן דוד, בתחלה כלל הכתוב משפחות בית דוד ואח"כ פרט כל אחת ואחת:

14. כל המשפחות הנשארות משפחת משפחת לבד ונשיהם לבד. עריכה

כל המשפחות הנשארות - לבית דוד: ונשיהם לבד - משום צניעות ולמה משפחות הכהונה והממלכות כדי להחזיר להם כתריהם כמו שנאמר בראש הספר אלה שני בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית