FANDOM


1. צדיק אתה יהוה כי אריב אליך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל-בגדי בגד. עריכה

צדיק אתה ה' כי אריב אליך - כשאתווכח עמך ידעתי כי תצדק בדבריך אך חפץ אני לדבר משפטים אותך להודיעני דרכך: מדוע דרך רשעים צלחה - שנתת גדולה לנבוכדנצר הרשע ותצליחהו להחריב ביתך, ד"א על אנשי ענתות היה צועק וקורא תגר: שלו - לשון שלוה:

2. נטעתם גם-שרשו ילכו גם-עשו פרי קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. עריכה

3. ואתה יהוה ידעתני תראני ובחנת לבי אתך התקם כצאן לטבחה והקדשם ליום הרגה. עריכה

ואתה ה' ידעתני - גם על אנשי ענתות העומדים עלי עזרני כי אתה ידעתני: התיקם כצאן לטבחה - נתקם מן החיים למות דישטאקאלו"ש בלעז כמו עד התיקנו אותם מן העיר (יהושע ח): והקדשם - הזמינם:

4. עד-מתי תאבל הארץ ועשב כל-השדה ייבש מרעת ישבי-בה ספתה בהמות ועוף כי אמרו לא יראה את-אחריתנו. עריכה

עד מתי תאבל הארץ ועשב כל השדה ייבש - עד כאן דברי הנביא ורוח הקודש משיבתו מרעת יושבי בה ספתה בהמות ועוף: תאבל - תחרב: ספתה - פוניד"א בלעז: כי אמרו - יושבי הארץ הזאת: לא יראה את אחריתנו - אין גלוי לפניו מה יהיה בסופינו:

5. כי את-רגלים רצתה וילאוך ואיך תתחרה את-הסוסים ובארץ שלום אתה בוטח ואיך תעשה בגאון הירדן. עריכה

כי את רגלים רצתה וילאוך - קרוביך הכהנים כמותך ואנשי עירך באים להורגך: את רגלים - עם רגלים פיאוניד"ש בלעז: ואיך תתחרה את הסוסים - לרוץ את הסוסים כלומר ומה קרוביך הכהנים באים להרגך כל שכן שיקומו להרגך שרי יהודה וזהו קצפי עליהם וזו היא הצלחת האויב וכן ת"י דנא תיובתא וגו', ומדרש רבותינו אם על שכר שלש פסיעות שרץ נבוכדנצר לכבודי בימי מרודך בלאדן אתה תמה שהרביתי גדולתו כל כך מה תתמה עוד כשתראה שילום שכר שאשלם לצדיקים שרצו לפני כסוסים: תתחרה - אאטיר"ש בלעז: ובארץ שלום אשר אתה בוטח - שם הלאוך: ואיך תעשה בגאון - שרי יהודה, וגאון הירדן משל הוא לפי שהוא מקום אריות ונמרים וכן למדנו יונתן בהרבה מקומות וכאן תירגם ואכדין את מדמי לקבל חיות ברא די ברום ירדנא והנה כאריה יעלה מגאון הירדן (לקמן /ירמיה/ ט) ת"י בשתי מקומות כאריה דסליק מרום ירדנא:

6. כי גם-אחיך ובית-אביך גם-המה בגדו בך גם-המה קראו אחריך מלא אל-תאמן בם כי-ידברו אליך טובות. עריכה

קראו אחריך מלא - קבוצת אנשים:

7. עזבתי את-ביתי נטשתי את-נחלתי נתתי את-ידדות נפשי בכף איביה. עריכה

ידידות נפשי - עם סגולתי:

8. היתה-לי נחלתי כאריה ביער נתנה עלי בקולה על-כן שנאתיה. עריכה

נתנה עלי בקולה - עלתה לפני צעקת חמסיה:

9. העיט צבוע נחלתי לי העיט סביב עליה לכו אספו כל-חית השדה התיו לאכלה. עריכה

העיט צבוע - הה"א תמוה לכך הוא נקוד פתח הכי הם עוף צבוע מגואל בדם ששאר העופות נאספים עליו, ד"א העיט צבוע עוף אחד שהוא צבוע וכל העופות נאספים עליו לאוכלו ששונאים אותו: העיט סביב עליה - שמא עוף שמים הם אלו החיילות הגדודים הקלים אשר סביביה: התיו - בואו:

10. רעים רבים שחתו כרמי בססו את-חלקתי נתנו את-חלקת חמדתי למדבר שממה. עריכה

רועים רבים - ראשי גייסות של חיל נבוכדנצר כמו שנאמר למעלה אליה יבאו רועים ועדריהם (לעיל /ירמיה/ ו): בססו - ל' מרמס וכן והיו כגבורים בוסים בטיט חצות (זכריה י): חלקת - קנפני"א בלעז:

11. שמה לשממה אבלה עלי שממה נשמה כל-הארץ כי אין איש שם על-לב. עריכה

אבלה עלי - לפני:

12. על-כל-שפים במדבר באו שדדים כי חרב ליהוה אכלה מקצה-ארץ ועד-קצה הארץ אין שלום לכל-בשר. עריכה

13. זרעו חטים וקצים קצרו נחלו לא יועלו ובשו מתבואתיכם מחרון אף-יהוה. עריכה

זרעו חטים וקוצים קצרו - התפללו ולא נתקבלה תפלתם למה לפי שלא נרו להם ניר תשובה ומעשים טובים לכך זרעו אל קוצים, ספר שנקוד בו זרעו בחירי"ק הזיי"ן שיבוש הוא: נחלו - ל' חולי נחלו במכאובם וצעקתם לפני ולא יועילו: מתבואותיכם - ממעשיכ':

14. כה אמר יהוה על-כל-שכני הרעים הנגעים בנחלה אשר-הנחלתי את-עמי את-ישראל הנני נתשם מעל אדמתם ואת-בית יהודה אתוש מתוכם. עריכה

שכיני הרעים - מצרים עמון ומואב וצור וצידון שהיו שכני ארץ ישראל ומזיקין אותם:

15. והיה אחרי נתשי אותם אשוב ורחמתים והשבתים איש לנחלתו ואיש לארצו. עריכה

אשוב ורחמתים - כולן לקו סמוך לחורבן הבית ובכולם נאמר ושבתי את שבות בספר זה:

16. והיה אם-למד ילמדו את-דרכי עמי להשבע בשמי חי-יהוה כאשר למדו את-עמי להשבע בבעל ונבנו בתוך עמי. עריכה

אם למוד ילמדו - אם יאמינו בה': ונבנו - לשון בנין

17. ואם לא ישמעו ונתשתי את-הגוי ההוא נתוש ואבד נאם-יהוה. עריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית