FANDOM


1. וילך רחבעם שכם כי שכם בא כל-ישראל להמליך אתו. עריכה

2. ויהי כשמע ירבעם בן-נבט והוא עודנו במצרים אשר ברח מפני המלך שלמה וישב ירבעם במצרים. עריכה

3. וישלחו ויקראו-לו ויבאו ירבעם וכל-קהל ישראל וידברו אל-רחבעם לאמר. עריכה

4. אביך הקשה את-עלנו ואתה עתה הקל מעבדת אביך הקשה ומעלו הכבד אשר-נתן עלינו ונעבדך. עריכה

5. ויאמר אליהם לכו עד שלשה ימים ושובו אלי וילכו העם. עריכה

6. ויועץ המלך רחבעם את-הזקנים אשר-היו עמדים את-פני שלמה אביו בהיתו חי לאמר איך אתם נועצים להשיב את-העם-הזה דבר. עריכה

7. וידבר אליו לאמר אם-היום תהיה-עבד לעם הזה ועבדתם ועניתם ודברת אליהם דברים טובים והיו לך עבדים כל-הימים. עריכה

8. ויעזב את-עצת הזקנים אשר יעצהו ויועץ את-הילדים אשר גדלו אתו אשר העמדים לפניו. עריכה

9. ויאמר אליהם מה אתם נועצים ונשיב דבר את-העם הזה אשר דברו אלי לאמר הקל מן-העל אשר-נתן אביך עלינו. עריכה

10. וידברו אליו הילדים אשר גדלו אתו לאמר כה-תאמר לעם הזה אשר דברו אליך לאמר אביך הכביד את-עלנו ואתה הקל מעלינו כה תדבר אליהם קטני עבה ממתני אבי. עריכה

קטני עבה - אצבע קטנה שלי:

11. ועתה אבי העמיס עליכם על כבד ואני אוסיף על-עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים. עריכה

עקרבים - אשגלנטי"ר בלע"ז שעוקצין כעקרב:

12. ויבו ירבעם וכל-העם אל-רחבעם ביום השלישי כאשר דבר המלך לאמר שובו אלי ביום השלישי. עריכה

13. ויען המלך את-העם קשה ויעזב את-עצת הזקנים אשר יעצהו. עריכה

14. וידבר אליהם כעצת הילדים לאמר אבי הכביד את-עלכם ואני אסיף על-עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים. עריכה

15. ולא-שמע המלך אל-העם כי-היתה סבה מעם יהוה למען הקים את-דברו אשר דבר יהוה ביד אחיה השילני אל-ירבעם בן-נבט. עריכה

16. וירא כל-ישראל כי לא-שמע המלך אליהם וישבו העם את-המלך דבר לאמר מה-לנו חלק בדוד ולא-נחלה בבן-ישי לאהליך ישראל עתה ראה ביתך דוד וילך ישראל לאהליו. עריכה

ראה ביתך - בית המקדש שבנית לך לבדך יהיה:

17. ובני ישראל הישבים בערי יהודה וימלך עליהם רחבעם. עריכה

18. וישלח המלך רחבעם את-אדרם אשר על-המס וירגמו כל-ישראל בו אבן וימת והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלם. עריכה

אדורם - הוא אדונירם:

19. ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה. עריכה

20. ויהי כשמע כל-ישראל כי-שב ירבעם וישלחו ויקראו אתו אל-העדה וימליכו אתו על-כל-ישראל לא היה אחרי בית-דוד זולתי שבט-יהודה לבדו. עריכה

21. ויבאו רחבעם ירושלם ויקהל את-כל-בית יהודה ואת-שבט בנימן מאה ושמנים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם-בית ישראל להשיב את-המלוכה לרחבעם בן-שלמה. עריכה

ואת שבט בנימן - העומדים על הגבול שיהודה ובנימין היה גבולם סמוך זה לזה:

22. ויהי דבר האלהים אל-שמעיה איש-האלהים לאמר. עריכה

23. אמר אל-רחבעם בן-שלמה מלך יהודה ואל-כל-בית יהודה ובנימין ויתר העם לאמר. עריכה

24. כה אמר יהוה לא-תעלו ולא-תלחמון עם-אחיכם בני-ישראל שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את-דבר יהוה וישבו ללכת כדבר יהוה. עריכה

25. ויבן ירבעם את-שכם בהר אפרים וישב בה ויצא משם ויבן את-פנואל. עריכה

26. ויאמר ירבעם בלבו עתה תשוב הממלכה לבית דוד. עריכה

27. אם-יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית-יהוה בירושלם ושב לב העם הזה אל-אדניהם אל-רחבעם מלך יהודה והרגני ושבו אל-רחבעם מלך-יהודה. עריכה

אם יעלה העם הזה וגו' - אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד ויהיה הוא יושב ואני עומד ובמוצאי שביעית בזמן הקהל יקרא את פרשת המלך שהוא ראש במדינתו ואני כשאר העם נמצאתי בזוי:

28. ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר אלהם רב-לכם מעלות ירושלם הנה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. עריכה

29. וישם את-האחד בבית-אל ואת-האחד נתן בדן. עריכה

30. ויהי הדבר הזה לחטאת וילכו העם לפני האחד עד-דן. עריכה

עד דן - בסוף גבול הארץ:

31. ויעש את-בית במות ויעש כהנים מקצות העם אשר לא-היו מבני לוי. עריכה

32. ויעש ירבעם חג בחדש השמיני בחמשה-עשר יום לחדש כחג אשר ביהודה ויעל על-המזבח כן עשה בבית-אל לזבח לעגלים אשר-עשה והעמיד בבית אל את-כהני הבמות אשר עשה. עריכה

33. ויעל על-המזבח אשר-עשה בבית-אל בחמשה עשר יום בחדש השמיני בחדש אשר-בדא מלבד ויעש חג לבני ישראל ויעל על-המזבח להקטיר. עריכה

בחודש השמיני - דרש להם הוא חדש האסיף ובו ראוי החג להיות: בדא מלבו - לשון כזב קונטרובי"ר בלע"ז

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית