FANDOM


1. בן-שבע שנים יהואש במלכו. עריכה

2. בשנת-שבע ליהוא מלך יהואש וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע. עריכה

3. ויעש יהואש הישר בעיני יהוה כל-ימיו אשר הורהו יהוידע הכהן. עריכה

כל ימיו אשר הורהו יהוידע - אבל משמת יהוידע אז באו שרי יהודה להשתחות למלך ועשאוהו אלוה אמרו לו הנכנס לבית קדש הקדשים שעה אחת מסוכן למות ואתה נחבאת בו שש שנים כדאי אתה להיות אלוה אז שמע המלך אליהם (בד"ה =בדברי הימים= ב' כ"ד י"ז):

4. רק הבמות לא-סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. עריכה

5. ויאמר יהואש אל-הכהנים כל כסף הקדשים אשר-יובא בית-יהוה כסף עובר איש כסף נפשות ערכו כל-כסף אשר יעלה על לב-איש להביא בית יהוה. עריכה

כסף עובר איש כסף נפשות ערכו - שני כספים יש כאן כסף עובר הוא כסף השקלים שבכל שנה הנאמר בו (שמות ו' י"ג וי"ד) כל העובר על הפקודים ואיש שיתנדב ערכת נפשו האומר ערכי עלי: כל כסף אשר יעלה וגו' - כגון האומר הרי עלי: כל כסף אשר יעלה וגו' - כגון האומ' הרי עלי מנה לבדק הבית:

6. יקחו להם הכהנים איש מאת מכרו והם יחזקו את-בדק הבית לכל אשר-ימצא שם בדק. עריכה

יקחו להם הכהנים - יהי' שלהם והם יקבלו עליהם לחזק את בדק הבית משלהם: מאת מכרו - מאת מכירו הרגיל אצלו: בדק - בקיעה וסדק החומה:

7. ויהי בשנת עשרים ושלש שנה למלך יהואש לא-חזקו הכהנים את-בדק הבית. עריכה

8. ויקרא המלך יהואש ליהוידע הכהן ולכהנים ויאמר אלהם מדוע אינכם מחזקים את-בדק הבית ועתה אל-תקחו-כסף מאת מכריכם כי-לבדק הבית תתנהו. עריכה

ועתה אל תקחו כסף - עוד ואל תחזקו הבית משלכם: כי לבדק הבית תתנוהו - אם יפחות יפחות ואם יותיר יותיר:

9. ויאתו הכהנים לבלתי קחת-כסף מאת העם ולבלתי חזק את-בדק הבית. עריכה

10. ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקב חר בדלתו ויתן אתו אצל המזבח בימין בבוא-איש בית יהוה ונתנו-שמה הכהנים שמרי הסף את-כל-הכסף המובא בית-יהוה. עריכה

אצל המזבח - בעזרה: מימין בבוא איש - מימין ביאת האנשים: שומרי הסף - ספי העזרה הממוני' על מפתחו' העזרה שהרי תרגומו יונתן אמרכליא והאמרכלים שבעה היו לשבעה שערי העזרה בתוספתא דשקלי':

11. ויהי כראותם כי-רב הכסף בארון ויעל ספר המלך והכהן הגדול ויצרו וימנו את-הכסף הנמצא בית-יהוה. עריכה

ויהי - מיום אל יום (תמיד): כראותם כי רב הכסף בארון ויעל סופר המלך - וגו':

12. ונתנו את-הכסף המתכן על-יד עשי המלאכה הפקדים בית יהוה ויוציאהו לחרשי העץ ולבנים העשים בית יהוה. עריכה

ונתנו את הכסף המתכן - היו נותנין אותו הכסף המנוי לאחר שהוציא מן הארון ושקלוהו ומנאוהו היו נותנין אותו על ידי הגזברין הממונים על עושי המלאכה: המתכן - לשון מנין כמו ותוכן לבנים תתנו (שמות ה' י"ח): המפקדים - הממונים: ויוציאהו - לשון הוצאה לשכור חרשי העץ: ולבונים - הם הארדכלין חרשי האבן שחבריהם עושים על פיהם ראשי האומנות:

13. ולגדרים ולחצבי האבן ולקנות עצים ואבני מחצב לחזק את-בדק בית-יהוה ולכל אשר-יצא על-הבית לחזקה. עריכה

ולגדרים - לבוני החומה תלמידי ארדכלין: ולחצבי האבן - מן ההר:

14. אך לא יעשה בית יהוה ספות כסף מזמרות מזרקות חצצרות כל-כלי זהב וכלי-כסף מן-הכסף המובא בית-יהוה. עריכה

ספות כסף מזמרות - והם כלי שיר:

15. כי-לעשי המלאכה יתנהו וחזקו-בו את-בית יהוה. עריכה

16. ולא יחשבו את-האנשים אשר יתנו את-הכסף על-ידם לתת לעשי המלאכה כי באמנה הם עשים. עריכה

ולא יחשבו את האנשים - לא היו האמרכלין באין לחשבון עם האנשים הגזברין אשר יתנו האמרכלין את הכסף תמיד על ידם לתתו לעשי המלאכה לפי שלא היו חשודים בעיניהם כי באמונה הם עושים:

17. כסף אשם וכסף חטאות לא יובא בית יהוה לכהנים יהיו. עריכה

כסף אשם וכסף חטאות - המפריש מעות לחטאתו ולאשמו ולקח את הבהמה ונותר מן המעות: לא יובא בית ה' - לבדק הבית: לכהנים יהיו - והם לוקחים מהם עולות קיץ למזבח הבשר לעולה והעורות שלהם כך שנינו בתמור' זה מדרש דרש יהוידע הכהן כל הבא ממותר חטאת וממותר אשם ילקח בהן עולות:

18. אז יעלה חזאל מלך ארם וילחם על-גת וילכדה וישם חזאל פניו לעלות על-ירושלם. עריכה

אז יעלה חזאל - אחר מות יהוידע ועשה יואש את עצמו אלוה:

19. ויקח יהואש מלך-יהודה את כל-הקדשים אשר-הקדישו יהושפט ויהורם ואחזיהו אבתיו מלכי יהודה ואת-קדשיו ואת כל-הזהב הנמצא באצרות בית-יהוה ובית המלך וישלח לחזאל מלך ארם ויעל מעל ירושלם. עריכה

20. ויתר דברי יואש וכל-אשר עשה הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה. עריכה

21. ויקמו עבדיו ויקשרו-קשר ויכו את-יואש בית מלא היורד סלא. עריכה

בית מלא - באותו מקום: מלא - שם מקום: סלא - שם מקום:

22. ויוזכר בן-שמעת ויהוזבד בן-שמר עבדיו הכהו וימת ויקברו אתו עם-אבתיו בעיר דוד וימלך אמציה בנו תחתיו. עריכה

ויוזכר בן שמעת ויהוזבד בן שמר - כתוב (בדברי הימים ב' כ"ד כ"ו) שמעת העמונית ויהוזבד בן שמרית המואבות ולמה פירשו הכתוב ללמד שנפרע ממנו הקב"ה ע"י אנשים כיוצא בו יבאו עמונים ומואבים כפויי טובה שכפו בטובתו של אברהם אבינו שעשה ללוט שנלחם עם המלכי' להצילו והם שכרו את בלעם לקלל את בניו ויפרע מיואש שכפה בטובתו של יהוידע והרג את זכריהו בנו כמו שמפרש (בדברי הימים ב' כ"ד כ"ו) ומדרש זה בספרי

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית