FANDOM


1. אהב מוסר אהב דעת ושנא תוכחת בער. עריכה

2. טוב יפיק רצון מיהוה ואיש מזמות ירשיע. עריכה

טוב יפיק - מוציא מן הקב"ה נחת רוח להביא טובה לעולם: ואיש מזמות ירשיע - בעל עלילות ירשיע מחייב את הבריות להביא רעה, וכן הוא אומר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה (קהלת ט):

3. לא-יכון אדם ברשע ושרש צדיקים בל-ימוט. עריכה

לא יכון אדם ברשע - לא יתבסס:

4. אשת-חיל עטרת בעלה וכרקב בעצמותיו מבישה. עריכה

וכרקב - תולעת הנכנס תוך העצמות וטוחן אותם כן אשה מבישה ורעה שמעשיה בושים:

5. מחשבות צדיקים משפט תחבלות רשעים מרמה. עריכה

6. דברי רשעים ארב-דם ופי ישרים יצילם. עריכה

דברי רשעים ארב דם - יועצים לרצוח בידם או ע"י עדות שקר: ופי ישרים - כששומעים את עצתם יצילום לנרדפים שמגלים את עצתם או אם עדים הם מזימין אותם:

7. הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמד. עריכה

הפוך רשעים - כמו להפוך כמהפכת רגע נהפכים: ואינם - כלי' כגון סדום: ובית צדיקים יעמוד - יתקיים:

8. לפי-שכלו יהלל-איש ונעוה-לב יהיה לבוז. עריכה

לפי שכלו יהולל איש - אם חכם מעט או הרבה הכל לפי שכלו יטול שכרו: ונעוה לב - שהניע לבו לגמרי מן התור' הוא יהיה לבוז: נעוה - כמו נעותי משמוע (ישעיה כא) וכן בן נעות המרדות (שמואל א כ) וי"ל נעוה מי שלבו נעוע מגזרת נע ונד כאשר יאמר זעוה מגזרת זע:

9. טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר-לחם. עריכה

טוב נקלה - בעיניו ונעשה עבד לעצמו: ממתכבד - בעיניו ואומר גנאי הוא לי לעמול במלאכה שאני מבני אדם גדולים וסופו להיות חסר לחם:

10. יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי. עריכה

יודע צדיק נפש בהמתו - מה בהמתו ובני ביתו צריכים:

11. עבד אדמתו ישבע-לחם ומרדף ריקים חסר-לב. עריכה

עובד אדמתו ישבע לחם - כמשמעו, ולפי משלו שחוזר על תלמודו תמיד שלא ישתכח:

12. חמד רשע מצוד רעים ושרש צדיקים יתן. עריכה

חמד רשע - להיות נזון ומתפרנ' ממצוד רשעים שצדין את הבריו' בגזלות וחמס: ושורש צדיקים יתן - מה שהוא ראוי ליתן והוא הפרי:

13. בפשע שפתים מוקש רע ויצא מצרה צדיק. עריכה

בפשע שפתים - בפשע שפתי דור המבול שאמרו מה שדי כי נעבדנו (איוב כא) בא להם מוקש רע ונח הצדיק יצא מהצרה:

14. מפרי פי-איש ישבע-טוב וגמול ידי-אדם ישוב לו. עריכה

מפרי פי איש - משכר פיהם של עוסקי תורה אוכלים טוב בעולם הזה והקרן קיימת להם לעו"ה:

15. דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם. עריכה

16. אויל ביום יודע כעסו וכסה קלון ערום. עריכה

אויל ביום יודע כעסו - ביום שהוא כועס בו ביום הודיע כעסו שהוא מתגרה ומחרף חבירו ברבים ואין מעצר לרוחו, אבל הערום כוסה קלון ואינו ממהר לריב, ומדרש אגדה ביום שנברא אדם הראשון נודע סורחנו והקב"ה שהוא ערום לא רצה לשחת בריותיו כסה קלונו ודח' לגזרתו מיום של אדם ליום שלו שהוא אלף שנה:

17. יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה. עריכה

יפיח אמונה יגיד צדק - מי שמדבר אמונה מגיד בדין עדות צדק לזכות הזכאי:

18. יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא. עריכה

יש בוטה - מדבר כמו לבטא בשפתים (ויקרא ה): כמדקרות חרב - שמסכסך את הבריות וגורם להם להרוג: ולשון חכמי' - המביא שלום בין אדם לחבירו: מרפא - למבט' ההוא:

19. שפת-אמת תכון לעד ועד-ארגיעה לשון שקר. עריכה

שפת אמת תכון לעד - תתבסס ותקיים: ועד ארגיעה - למעט רגע הוא כלה והולך שהשקר אין לו רגלים:

20. מרמה בלב-חרשי רע וליעצי שלום שמחה. עריכה

מרמה בלב חרשי רע - ומתוך שה' טרודים במחשבות של תרמית אין להם שמחה וליועצי שלום שמחה:

21. לא-יאנה לצדיק כל-און ורשעים מלאו רע. עריכה

לא יאונה לצדיק - לא יארע לא תזדמן לו עבירה בלי דעת:

22. תועבת יהוה שפתי-שקר ועשי אמונה רצונו. עריכה

23. אדם ערום כסה דעת ולב כסילים יקרא אולת. עריכה

אדם ערום כוסה דעת - אפילו בחכמתו הוא צנוע וכל שכן לדברי שטות הוא מכסה: אבל ולב כסילים יקרא אולת - מכריז אולת בקול רם:

24. יד-חרוצים תמשול ורמיה תהיה למס. עריכה

יד חרוצים - ישרי': תמשול - תעשיר:

25. דאגה בלב-איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה. עריכה

דאגה בלב איש ישחנה - ישיחנה מדעתו: ודבר טוב ישמחנה - יעסוק בתורה והיא תשמח את הדאגה שבלבו ותצילנו ממנה, ולדברי האומר ישיחנה לאחרי' כך סופו של מקרא ודבר טוב שינחמנו חבירו ישמח את הדאג':

26. יתר מרעהו צדיק ודרך רשעים תתעם. עריכה

יתר מרעהו צדיק - הצדיק מוותר מדותיו ועובר עליהם יתר לריי"ש בלעז: ודרך רשעים - שהיא למודה להרע היא תתעם:

27. לא-יחרך רמיה צידו והון-אדם יקר חרוץ. עריכה

לא יחרוך - מחובר למקרא שלפניו כלומר דרך רשע תתעהו ולא יחרוך את צידו של רמיה שלו: לא יחרוך - לא יצליח בתרמיתו ולפי שדבר בל' ציד נופל בו ל' חריכה שהציד המצליח צד את העופות וחורכן באש: והון אדם יקר חרוץ - מקר' מסורס הוא והון אדם שהוא חרוץ יקר הוא, ממון אדם כשר יקר הוא: חרוץ - עושה אמת, כמו יד חרוצים תעשיר (לעיל /משלי/ י):

28. בארח-צדקה חיים ודרך נתיבה אל-מות. עריכה

באורח צדקה חיים ודרך נתיבה - של צדקה: אל מות - לא ימות

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית