FANDOM


1. ואלה הכהנים והלוים אשר עלו עם-זרבבל בן-שאלתיאל וישוע שריה ירמיה עזרא. עריכה

וישוע - הוא יהושע הכהן הגדול: בימי ישוע - שהיו ראשים בימי יהושע כהן גדול:

2. אמריה מלוך חטוש. עריכה

3. שכניה רחם מרמת. עריכה

4. עדוא גנתוי אביה. עריכה

5. מימין מעדיה בלגה. עריכה

6. שמעיה ויויריב ידעיה. עריכה

7. סלו עמוק חלקיה ידעיה אלה ראשי הכהנים ואחיהם בימי ישוע. עריכה

8. והלוים ישוע בנוי קדמיאל שרביה יהודה מתניה על-הידות הוא ואחיו. עריכה

הידות - מן כלי שיר לומר שירה:

9. ובקבקיה וענו אחיהם לנגדם למשמרות. עריכה

למשמרות - כמו שמצינו (בדברי הימים א' כ"ד ואילך) שהלוים היו חלוקים לעשרים וארבעה משמרות:

10. וישוע הוליד את-יויקים ויויקים הוליד את-אלישיב ואלישיב את-יוידע. עריכה

וישוע הוליד את יויקים וגומר - כל אלו שבמקרא זה היו כהנים גדולים:

11. ויוידע הוליד את-יונתן ויונתן הוליד את-ידוע. עריכה

12. ובימי יויקים היו כהנים ראשי האבות לשריה מריה לירמיה חנניה. עריכה

ובימי יויקים - שהיה כהן גדול היו כהנים הללו הם היו ראשים ראשי בית אב למשמרותם: לשריה מריה - למשמרת של שריה היה מריה ראש בית אב ולמשמרת של ירמיה היה חנניה ראש בית אב וכן כולם ואת אשר לא פירש כל העשרי' וארבע משמרות לא דקדק המקרא בכך למנותם כולם:

13. לעזרא משלם לאמריה יהוחנן. עריכה

14. למלוכי יונתן לשבניה יוסף. עריכה

15. לחרם עדנא למריות חלקי. עריכה

16. לעדיא זכריה לגנתון משלם. עריכה

17. לאביה זכרי למנימין למועדיה פלטי. עריכה

18. לבלגה שמוע לשמעיה יהונתן. עריכה

19. וליויריב מתני לידעיה עזי. עריכה

20. לסלי קלי לעמוק עבר. עריכה

21. לחלקיה חשביה לידעיה נתנאל. עריכה

22. הלוים בימי אלישיב יוידע ויוחנן וידוע כתובים ראשי אבות והכהנים על-מלכות דריוש הפרסי. עריכה

הלוים בימי אלישיב - הלוים הללו היו ראשי בית אבות במשמרות הלוים בימי אלישיב הכהן הגדול והכהנים המנוין למעלה בסמוך הם היו ראשי בית אבות במשמרותם גם בימי אלישיב: על מלכות - בימי מלכות דריוש היה דבר זה:

23. בני לוי ראשי האבות כתובים על-ספר דברי הימים ועד-ימי יוחנן בן-אלישיב. עריכה

ועד ימי יוחנן - כל אותן שהיו ראשי אבות הלוים עד ימי יוחנן כהן גדול מנוין שם בדברי הימים:

24. וראשי הלוים חשביה שרביה וישוע בן-קדמיאל ואחיהם לנגדם להלל להודות במצות דויד איש-האלהים משמר לעמת משמר. עריכה

משמר לעומת משמר - שהיו חלוקים במשמרותם לומר שירה:

25. מתניה ובקבקיה עבדיה משלם טלמון עקוב שמרים שוערים משמר באספי השערים. עריכה

שוערים משמר - שוערים היו במשמר שלהם לשמור שערי הבית: באסופי - כמו בסיפי השערים:

26. אלה בימי יויקים בן-ישוע בן-יוצדק ובימי נחמיה הפחה ועזרא הכהן הסופר. עריכה

אלה בימי יויקים - אלה היו שוערים בימי יויקים:

27. ובחנכת חומת ירושלם בקשו את-הלוים מכל-מקומתם להביאם לירושלם לעשת חנכה ושמחה ובתודות ובשיר מצלתים נבלים ובכנרות. עריכה

ובחנוכת חומת ירושלים - בתשלו' חומת העיר לקדש את העיר: ובתודות - ובהודאות:

28. ויאספו בני המשררים ומן-הככר סביבות ירושלם ומן-חצרי נטפתי. עריכה

ומן הככר - אשר סביבות ירושלים באו המשוררים:

29. ומבית הגלגל ומשדות גבע ועזמות כי חצרים בנו להם המשררים סביבות ירושלם. עריכה

30. ויטהרו הכהנים והלוים ויטהרו את-העם ואת-השערים ואת-החומה. עריכה

ויטהרו - תחלה טהרו את עצמן ואח"כ טהרו את אחרים: ואת השערים ואת החומה - שלא תהיה טומאה שם בעיר:

31. ואעלה את-שרי יהודה מעל לחומה ואעמידה שתי תודת גדולת ותהלכת לימין מעל לחומה לשער האשפת. עריכה

מעל לחומה - שקדש את העיר והלכו השרים ובית דין והכהנים והלוים עם שתי תודות סביב לעיר הכל כמפורש במסכת שבועות כדי לקדש את העיר: שתי תודות - שתי לחמי תודה כל לחם ולחם קרוי תודה: ותהלוכות לימין - וכאשר יצאו מן העיר כדי לסובבה הלכו לצד ימינה:

32. וילך אחריהם הושעיה וחצי שרי יהודה. עריכה

33. ועזריה עזרא ומשלם. עריכה

34. יהודה ובנימן ושמעיה וירמיה. עריכה

יהודה ובנימין - שני שרים היו:

35. ומבני הכהנים בחצצרות זכריה בן-יונתן בן-שמעיה בן-מתניה בן-מיכיה בן-זכור בן-אסף. עריכה

36. ואחיו שמעיה ועזראל מללי גללי מעי נתנאל ויהודה חנני בכלי-שיר דויד איש האלהים ועזרא הסופר לפניהם. עריכה

ואחיו - חביריו של זכריה הכהן:

37. ועל שער העין ונגדם עלו על-מעלות עיר דויד במעלה לחומה מעל לבית דויד ועד שער המים מזרח. עריכה

ועל שער העין - לפני שער העין הלכו סביבות העיר: ונגדם עלו - ולפניהם עלו משער העין למעלות של עיר דוד ואותן מעלות היו לחומה:

38. והתודה השנית ההולכת למואל ואני אחריה וחצי העם מעל להחומה מעל למגדל התנורים ועד החומה הרחבה. עריכה

והתודה השנית ההולכת למול - תודה אחרת שהיתה שנית לחברתה היתה הולכת נגד חברתה בשוה ולא זו אחר זו: ואני אחריה - ואני הייתי הולך אחריה של תודה:

39. ומעל לשער-אפרים ועל-שער הישנה ועל-שער הדגים ומגדל חננאל ומגדל המאה ועד שער הצאן ועמדו בשער המטרה. עריכה

ועמדו - שם היו עומדים שלא לילך יותר:

40. ותעמדנה שתי התודת בבית האלהים ואני וחצי הסגנים עמי. עריכה

שתי התודות - שנשאו אותם לבהמ"ק:

41. והכהנים אליקים מעשיה מנימין מיכיה אליועיני זכריה חנניה בחצצרות. עריכה

בחצוצרות - היו תוקעין מתוך שמחתן:

42. ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועזי ויהוחנן ומלכיה ועילם ועזר וישמיעו המשררים ויזרחיה הפקיד. עריכה

43. ויזבחו ביום-ההוא זבחים גדולים וישמחו כי האלהים שמחם שמחה גדולה וגם הנשים והילדים שמחו ותשמע שמחת ירושלם מרחוק. עריכה

44. ויפקדו ביום ההוא אנשים על-הנשכות לאוצרות לתרומות לראשית ולמעשרות לכנוס בהם לשדי הערים מנאות התורה לכהנים וללוים כי שמחת יהודה על-הכהנים ועל-הלוים העמדים. עריכה

ויפקדו - לשון פקידות: הנשכות - כמו הלשכות של בית המקדש: לכנוס בהם - ובאותן הלשכות היו נותנים כל מתנותיהם של כהנים ולוים ומשם היו חולקין ביניהם: מנאות - כמו מנות: לכהנים ללוים - כהנים היו נוטלים הראוי להם והלוים הראוי להם: העומדים - ומשמשים שם לפני הקב"ה בתודות והודאות:

45. וישמרו משמרת אלהיהם ומשמרת הטהרה והמשררים והשערים כמצות דויד שלמה בנו. עריכה

46. כי-בימי דויד ואסף מקדם ראש המשררים ושיר-תהלה והדות לאלהים. עריכה

47. וכל-ישראל בימי זרבבל ובימי נחמיה נתנים מניות המשררים והשערים דבר-יום ביומו ומקדשים ללוים והלוים מקדשים לבני אהרן. עריכה

מניות - כמו מנות: ומקדישים ללוים - היו נותנים במעשר ללוים והם היו נוטלים מעשר מן המעשר ונותנים לכהנים

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית