FANDOM


1. ויצעק איש אפרים ויעבר צפונה ויאמרו ליפתח מדוע עברת להלחם בבני-עמון ולנו לא קראת ללכת עמך ביתך נשרף עליך באש. עריכה

ויעבור צפונה - ויעבור את הירדן והלכו לצפון עבר הירדן אל הגלעד:

2. ויאמר יפתח אליהם איש ריב הייתי אני ועמי ובני-עמון מאד ואזעק אתכם ולא-הושעתם אותי מידם. עריכה

3. ואראה כי-אינך מושיע ואשימה נפשי בכפי ואעברה אל-בני עמון ויתנם יהוה בידי ולמה עליתם אלי היום הזה להלחם בי. עריכה

4. ויקבץ יפתח את-כל-אנשי גלעד וילחם את-אפרים ויכו אנשי גלעד את-אפרים כי אמרו פליטי אפרים אתם גלעד בתוך אפרים בתוך מנשה. עריכה

כי אמרו פליטי אפרים אתם גלעד - פחותים שבאפרים היו מבזים את הגלעד ואומרים להם מה אתם גלעד חשובים בתוך אפרים ובתוך מנשה כן תרגם יונתן:

5. וילכד גלעד את-מעברות הירדן לאפרים והיה כי יאמרו פליטי אפרים אעברה ויאמרו לו אנשי-גלעד האפרתי אתה ויאמר לא. עריכה

וילכוד גלעד את מעברות וגו' - היו שומרים במקום המעברות:

6. ויאמרו לו אמר-נא שבלת ויאמר סבלת ולא יכין לדבר כן ויאחזו אותו וישחטוהו אל-מעברות הירדן ויפל בעת ההיא מאפרים ארבעים ושנים אלף. עריכה

אמר נא שבולת - שבולת הנהר הזה אעבור: ולא יכין לדבר כן - שהיו מגמגמים בלשונם:

7. וישפט יפתח את-ישראל שש שנים וימת יפתח הגלעדי ויקבר בערי גלעד. עריכה

8. וישפט אחריו את-ישראל אבצן מבית לחם. עריכה

אבצן - זה בועז

9. ויהי-לו שלשים בנים ושלשים בנות שלח החוצה ושלשים בנות הביא לבניו מן-החוץ וישפט את-ישראל שבע שנים. עריכה

10. וימת אבצן ויקבר בבית לחם. עריכה

11. וישפט אחריו את-ישראל אילון הזבולני וישפט את-ישראל עשר שנים. עריכה

12. וימת אלון הזבולני ויקבר באילון בארץ זבולן. עריכה

13. וישפט אחריו את-ישראל עבדון בן-הלל הפרעתוני. עריכה

14. ויהי-לו ארבעים בנים ושלשים בני בנים רכבים על-שבעים עירם וישפט את-ישראל שמנה שנים. עריכה

15. וימת עבדון בן-הלל הפרעתוני ויקבר בפרעתון בארץ אפרים בהר העמלקי. עריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית