FANDOM


1. ויאמר שמואל אל-כל-ישראל הנה שמעתי בקלכם לכל אשר-אמרתם לי ואמליך עליכם מלך. עריכה

2. ועתה הנה המלך מתהלך לפניכם ואני זקנתי ושבתי ובני הנם אתכם ואני התהלכתי לפניכם מנערי עד-היום הזה. עריכה

ואני זקנתי ושבתי - אמרו רבותינו זקנה קפצה עליו כדאיתא במסכת תענית:

3. הנני ענו בי נגד יהוה ונגד משיחו את-שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת-מי עשקתי את-מי רצותי ומיד-מי לקחתי כפר ואעלים עיני בו ואשיב לכם. עריכה

את שור מי לקחתי - לעבודתי: וחמור מי לקחתי - כשהייתי הולך מעיר לעיר לשפוט אותם על עסקי צרכיהם הייתי הולך על החמור שלי והיה לי ליטול משלהם: את מי רצותי - כל לשון מרוצה הסמוך לעושק לשון עשוק ורצוץ הוא חומס דלים ורוצץ: ואעלים עיני בו - כדי להעלים עיני מן המשפט בשביל הממון: ואשיב לכם - כל מה שתאמרו:

4. ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו ולא-לקחת מיד-איש מאומה. עריכה

5. ויאמר אליהם עד יהוה בכם ועד משיחו היום הזה כי לא מצאתם בידי מאומה ויאמר עד. עריכה

ויאמר עד - בת קול יוצאת ואומרת עד וזה אחד משלשה מקומות שהופיעה רוח הקדש בבית דין של מטה כדאיתא במסכת מכות:

6. ויאמר שמואל אל-העם יהוה אשר עשה את-משה ואת-אהרן ואשר העלה את-אבתיכם מארץ מצרים. עריכה

אשר עשה את משה ואת אהרן - להיות נכונים לשליחותו להוציא אבותיכם ממצרים:

7. ועתה התיצבו ואשפטה אתכם לפני יהוה את כל-צדקות יהוה אשר-עשה אתכם ואת-אבותיכם. עריכה

ואשפטה אתכם - אתוכח עמכם:

8. כאשר-בא יעקב מצרים ויזעקו אבותיכם אל-יהוה וישלח יהוה את-משה ואת-אהרן ויוציאו את-אבתיכם ממצרים וישבום במקום הזה. עריכה

9. וישכחו את-יהוה אלהיהם וימכר אתם ביד סיסרא שר-צבא חצור וביד-פלשתים וביד מלך מואב וילחמו בם. עריכה

10. ויזעקו אל-יהוה ויאמר חטאנו כי עזבנו את-יהוה ונעבד את-הבעלים ואת-העשתרות ועתה הצילנו מיד איבינו ונעבדך. עריכה

11. וישלח יהוה את-ירבעל ואת-בדן ואת-יפתח ואת-שמואל ויצל אתכם מיד איביכם מסביב ותשבו בטח. עריכה

ירובעל - זה גדעון: בדן - זה שמשון שמשבט דן בא: ואת יפתח - הרי שלשה קלי עולם עם שלשה חמורי עולם משה ואהרן ושמואל לומר לך הקל בדורו כחמור בדורו כל בית דין המתמנה על הדור צריך לילך אחריו כאלו הוא אביר שבאבירים:

12. ותראו כי-נחש מלך בני-עמון בא עליכם ותאמרו לי לא כי-מלך ימלך עלינו ויהוה אלהיכם מלככם. עריכה

13. ועתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם והנה נתן יהוה עליכם מלך. עריכה

14. אם-תיראו את-יהוה ועבדתם אתו ושמעתם בקלו ולא תמרו את-פי יהוה והיתם גם-אתם וגם-המלך אשר מלך עליכם אחר יהוה אלהיכם. עריכה

והיתה גם אתם - ותתקיימו לאורך ימים גם אתם גם המלך:

15. ואם-לא תשמעו בקול יהוה ומריתם את-פי יהוה והיתה יד-יהוה בכם ובאבתיכם. עריכה

והיתה יד ה' בכם ובאבותיכם - כלומר והיתה בכם אחר שהיתה באבותיכם, ורבותינו אמרו בכם ובאבותיכם חטוטי שכבי והיא מכת בזיון על המתים:

16. גם-עתה התיצבו וראו את-הדבר הגדול הזה אשר יהוה עשה לעיניכם. עריכה

התיצבו וראו וגו' - וכשם שעל ידי תפלתי אני יכול לשנות את העתים כך אם פגעה בכם מלחמה היה כח בתפלתי לעמוד על האויב ולא הייתם צריכים לשאול מלך בחיי ואע"פ שאני זקן:

17. הלוא קציר-חטים היום אקרא אל-יהוה ויתן קלות ומטר ודעו וראו כי-רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני יהוה לשאול לכם מלך. עריכה

הלא קציר חטים היום - והגשמים סימן קללה וקשה בעיני הקב"ה להביא פורענות חנם אע"פ כן יש בי כח ואקרא אל ה' ויתן קולות ומטר: ודעו וראו - כי לא הייתם צריכים לשאול מלך לזלזל בי:

18. ויקרא שמואל אל-יהוה ויתן יהוה קלת ומטר ביום ההוא ויירא כל-העם מאד את-יהוה ואת-שמואל. עריכה

19. ויאמרו כל-העם אל-שמואל התפלל בעד-עבדיך אל-יהוה אלהיך ואל-נמות כי-יספנו על-כל-חטאתינו רעה לשאל לנו מלך. עריכה

20. ויאמר שמואל אל-העם אל-תיראו אתם עשיתם את כל-הרעה הזאת אך אל-תסורו מאחרי יהוה ועבדתם את-יהוה בכל-לבבכם. עריכה

21. ולא תסורו כי אחרי התהו אשר לא-יועילו ולא יצילו כי-תהו המה. עריכה

22. כי לא-יטש יהוה את-עמו בעבור שמו הגדול כי הואיל יהוה לעשות אתכם לו לעם. עריכה

בעבור שמו הגדול - אשר יצא שמו עליכם שהוא מושיעכם ולמען לא יתמעט שם גדלו: הואיל ה' - נשבע כמו ויואל שאול את העם (לקמן /שמואל א'/ י"ד כ"ה):

23. גם אנכי חלילה לי מחטא ליהוה מחדל להתפלל בעדכם והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה. עריכה

גם אנכי חלילה לי - מאחר שתעשו אתם את שלכם לשוב אל ה' גם אנכי חלילה לי מחדול מהתפלל בעדכם

24. אך יראו את-יהוה ועבדתם אתו באמת בכל-לבבכם כי ראו את אשר-הגדל עמכם. עריכה

25. ואם-הרע תרעו גם-אתם גם-מלככם תספו. עריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית