FANDOM


1. למנצח על-השמינית מזמור לדוד. עריכה

על השמינית - כנור של שמונה נימין:

2. הושיעה יהוה כי-גמר חסיד כי-פסו אמונים מבני אדם. עריכה

גמר - כלה: פסו - פיילירינ"ט בלעז כמו אפסו וכן פתר מנחם: כי פסו אמונים מבני אדם - הכל משקרים בי ומרגלים את המקומות אשר אנכי מתחבא שם ומגידים לשאול הלא דוד מסתתר עמנו (לקמן /תהלים/ נד):

3. שוא ידברו איש את-רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו. עריכה

בלב ולב - בשני לבבות לי מראים שלום ויש שנאה טמונה בלבבם:

4. יכרת יהוה כל-שפתי חלקות לשון מדברת גדלות. עריכה

5. אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו. עריכה

ללשוננו נגביר - בלשוננו נתגבר:

6. משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו. עריכה

משד עניים - מחמת שוד עניים הנשדדים על ידכם כגון אני ואנשי וכהני נוב ומחמת אנקת אביונים יאמר ה' עתה אקום לעזרתם: אשית בישע יפיח לו - אשיתם בישע ידבר עליהם: יפיח - ל' דבור הרבה יש בספר משלי ובחבקוק ויפיח לקץ ולא יכזב ומנחם פתר אותו לשון מוקש כמו (לקמן /תהלים/ קכד) הפח נשבר:

7. אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים. עריכה

אמרות ה' אמרות טהורות - הן שיש יכולת בידו לקיימם אבל אמרות בני אדם אינם אמרות שהם מתים ואין בידם לקיים: טהורות - ברורות ומתקיימות כל מה שמבטיח עושה והרי הבטיחני ישועה ומלכות: כסף צרוף - הרי הן ככסף צרוף הגלוי לכל הארץ: בעליל - ל' גילוי הוא בלשון המשנה בין שנראה בעליל בין שלא נראה בעליל כו' ויש מפרשים בעליל ל' מעלה וכן פירושו כסף צרוף בעליל לארץ, כלומר ככסף הצרוף במשובח שבעפר ובעליון שבו כי כור המצרף יעשה אדם מן העפר המשובח, ל"א בעליל כמו עלי (משלי כז) בתוך הריפות בעלי והוא שם כלי שכותשין בתוכו וכן בעליל הכור שמתיכין לתוכו הזהב והכסף וזה אינו נראה לפי שאינו קורא עלי המכתש שכותשין לתוכו אלא יד המכתש שכותשין בו שקורין פילאו"ן בלעז, ל"א בעליל לשון בעל יד כלומר אדון הארץ ושבח המלה כנגד השם וזה תרגום יונתן הוא לשון אדנות ואמר כי אמרותינו כסף צרוף מאדון הארץ שהוא השם שהוא צרף וזקק אותם (סא"א):

8. אתה-יהוה תשמרם תצרנו מן-הדור זו לעולם. עריכה

תשמרם - לאותם עניים ואביונים הנרדפים מן הדור זו שהם דלטורין: מזקק שבעתים - מדרש אגדה יש ומיושב על הסדר ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי תינוקות שהיו בימי דוד עד שלא טעמו טעם חטא היו יודעי' לדרוש את התורה במ"ט פנים לכל צד וזהו שבעתים והיה דוד מתפלל עליהם רבש"ע ראה כמה תורתך ואמרתך ברורה ומזוקקת שבעתים בלבם אתה ה' תשמרם שמור אותם בלבם תצרנו מן הדור הזה שלא ילמדו דרכיהם להיות דלטורין:

9. סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם. עריכה

סביב רשעים יתהלכון - לטמון מוקשים להכשילני: כרום זלות לבני אדם - מקנאתם שעינם רעה בגדולתי שנלקחתי מאחרי הצאן למלך וזהו פתרונו כרום זלות לבני אדם כשמתרומ' איש הזולל בעיני ב"א וזהו דוגמא האמור במקום אחר אבן מאסו הבונים (לקמן /תהלים/ קיח) ומדרש אגדה פותרו על ישראל לעתיד לבא כשיתרוממו ומנחם פתר כרום זלות לבני אדם כראם הזולל לאכול בני אדם ויהיה כרום כמו רום וראם וזולת כמו זולל וסובא (דברים כא) וכן פתרונו סביב רשעים יתהלכון סביבות העני הולכים רשעים לבלעו חנם כרום זלות לבני אדם

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית