FANDOM


כאשר אדם מחזיק בדעה מסויימת אך כל הסובבים אותו מחזיקים בדעה אחרת, יתכן כי הוא ישנה את דעתו, כי הוא חושש שיותקף על ידם אם יביע דיעה שונה.

במקרה שהאנשים שסביבו נחשבים לחכמים בעיניו הוא יקבל את דעתם כי הוא יניח שהם צודקים, ולא רק כלפי חוץ כמו במקרה הקודם. עדיין יתכן כי דעתו תשתנה אם הם ישנו את דעתם, או שימצא אחרים חכמים מהם עם דעה שונה.

הדרגה הכי גבוהה לקבלת דעה מסויימת היא לשמוע רעיון, לבחון אותו, ורק אז לקבל.

לסיכום: 1. הכרח 2. הסכמה 3. הפנמה


כך גם בעבודת ה':

בבסיסו של דבר, קיום המצוות מתבסס על שכר ועונש.

דרגה גבוהה יותר היא עשית דיברי ה' כי הוא יודע יותר טוב מהאיתנו מה כדאי לעשות. מתוך הערצה אנחנו "הולכים בדרכיו".

החסרון בדרגה הקודמת היא שאם נחשוב שה' עשה לנו דבר רע יתכן שנחזור בנו מההכרה הזאת. לכן, השאיפה היא להגיע לאהבת ה' ולעשיית המצוות מתוך ידיעה שהן הדבר הנכון לנו.

לסיכום: 1. יראה 2.הערצה (יראת הרוממות) 3.אהבה (בטחון)


ביציאת מיצרים ה' "קנה" אותנו והפכנו מעבדי פרעה לעבדי ה'. עבד עושה את דבר רבו מפני שכר ועונש.

במעמד הר סיני אמרנו "נעשה ונשמע" ונהיינו בנים לה'. בן מעריך את אבין ולכן עושה את דבריו.

הכניסה לארץ היתה כמו בעל המכניס את אישתו לביתו. האישה אוהבת את בעלה גם בלי קשר למה שהוא עושה. בבניית המשכן אפשר לראות את האירוסין של השכינה עם כנסת ישראל.

לסיכום: 1. עבד 2. בן 3. אישה

בהקבלה ל: 1. יציאת מיצרים 2. מעמד הר סיני 3. כניסה לארץ ובניית המשכן והמקדש


על פי לוח השנה העברי, החודש הראשון הוא ניסן והראשון משלושת הדגלים הוא פסח. פסח מסמל את העבדות. בשבועות אנחנו כמו בן לאביו ומביאים קצת (ביכורים) ממה שאנחנו מקבלים. סוכות מסמל את האהבה. האיש והאישה בבית אחד -בסוכה.

לסיכום: 1. פסח 2. שבועות 3. סוכות


מקורותעריכה

מבוסס על מספר שיחות של הרב חיים סבתו מישיבת ברכת משה