FANDOMלחץ כאן לעריכת הפירוש על התורה, ולחץ כאן לעריכת פירוש רש"י


תהילים עח - מאמרים

1. משכיל לאסף האזינה עמי תורתי הטו אזנכם לאמרי-פי. ע


2. אפתחה במשל פי אביעה חידות מני-קדם. ע


3. אשר שמענו ונדעם ואבותינו ספרו-לנו. ע


4. לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה. ע


5. ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל אשר צוה את-אבותינו להודיעם לבניהם. ע


6. למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם. ע


7. וישימו באלהים כסלם ולא ישכחו מעללי-אל ומצותיו ינצרו. ע

8. ולא יהיו כאבותם דור סורר ומרה דור לא-הכין לבו ולא-נאמנה את-אל רוחו. ע


9. בני-אפרים נושקי רומי-קשת הפכו ביום קרב. ע


10. לא שמרו ברית אלהים ובתורתו מאנו ללכת. ע


11. וישכחו עלילותיו ונפלאותיו אשר הראם. ע


12. נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים שדה-צען. ע


13. בקע ים ויעבירם ויצב-מים כמו-נד. ע


14. וינחם בענן יומם וכל-הלילה באור אש. ע


15. יבקע צרים במדבר וישק כתהמות רבה. ע


16. ויוצא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים. ע


17. ויוסיפו עוד לחטא-לו למרות עליון בציה. ע


18. וינסו-אל בלבבם לשאל-אכל לנפשם. ע


19. וידברו באלהים אמרו היוכל אל לערך שלחן במדבר. ע


20. הן הכה-צור ויזובו מים ונחלים ישטפו הגם-לחם יוכל תת אם-יכין שאר לעמו. ע


21. לכן שמע יהוה ויתעבר ואש נשקה ביעקב וגם-אף עלה בישראל. ע


22. כי לא האמינו באלהים ולא בטחו בישועתו. ע


23. ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח. ע


24. וימטר עליהם מן לאכל ודגן-שמים נתן למו. ע


25. לחם אבירים אכל איש צידה שלח להם לשבע. ע


26. יסע קדים בשמים וינהג בעזו תימן. ע

27. וימטר עליהם כעפר שאר וכחול ימים עוף כנף. ע


28. ויפל בקרב מחנהו סביב למשכנתיו. ע


29. ויאכלו וישבעו מאד ותאותם יבא להם. ע


30. לא-זרו מתאותם עוד אכלם בפיהם. ע


31. ואף אלהים עלה בהם ויהרג במשמניהם ובחורי ישראל הכריע. ע


32. בכל-זאת חטאו-עוד ולא-האמינו בנפלאותיו. ע


33. ויכל-בהבל ימיהם ושנותם בבהלה. ע


34. אם-הרגם ודרשוהו ושבו ושחרו-אל. ע


35. ויזכרו כי-אלהים צורם ואל עליון גאלם. ע


36. ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו-לו. ע


37. ולבם לא-נכון עמו ולא נאמנו בבריתו. ע


38. והוא רחום יכפר עון ולא-ישחית והרבה להשיב אפו ולא-יעיר כל-חמתו. ע


39. ויזכר כי-בשר המה רוח הולך ולא ישוב. ע


40. כמה ימרוהו במדבר יעציבוהו בישימון. ע


41. וישובו וינסו אל וקדוש ישראל התוו. ע


42. לא-זכרו את-ידו יום אשר-פדם מני-צר. ע


43. אשר-שם במצרים אתותיו ומופתיו בשדה-צען. ע


44. ויהפך לדם יאריהם ונזליהם בל-ישתיון. ע


45. ישלח בהם ערב ויאכלם וצפרדע ותשחיתם. ע


46. ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה. ע


47. יהרג בברד גפנם ושקמותם בחנמל. ע

48. ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים. ע


49. ישלח-בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים. ע


50. יפלס נתיב לאפו לא-חשך ממות נפשם וחיתם לדבר הסגיר. ע


51. ויך כל-בכור במצרים ראשית אונים באהלי-חם. ע

52. ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר במדבר. ע


53. וינחם לבטח ולא פחדו ואת-אויביהם כסה הים. ע


54. ויביאם אל-גבול קדשו הר-זה קנתה ימינו. ע


55. ויגרש מפניהם גוים ויפילם בחבל נחלה וישכן באהליהם שבטי ישראל. ע


56. וינסו וימרו את-אלהים עליון ועדותיו לא שמרו. ע


57. ויסגו ויבגדו כאבותם נהפכו כקשת רמיה. ע


58. ויכעיסוהו בבמותם ובפסיליהם יקניאוהו. ע


59. שמע אלהים ויתעבר וימאס מאד בישראל. ע


60. ויטש משכן שלו אהל שכן באדם. ע


61. ויתן לשבי עזו ותפארתו ביד-צר. ע


62. ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר. ע


63. בחוריו אכלה-אש ובתולתיו לא הוללו. ע


64. כהניו בחרב נפלו ואלמנתיו לא תבכינה. ע


65. ויקץ כישן אדני כגבור מתרונן מיין. ע


66. ויך-צריו אחור חרפת עולם נתן למו. ע


67. וימאס באהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר. ע


68. ויבחר את-שבט יהודה את-הר ציון אשר אהב. ע


69. ויבן כמו-רמים מקדשו כארץ יסדה לעולם. ע


70. ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן. ע


71. מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו. ע


72. וירעם כתם לבבו ובתבונות כפיו ינחם. ע


לעמוד זה יש כתובת קצרה: t2678


הטקסט התנ"כי בעמוד זה הועתק מהטרנסליטרציה של סטיב גרוס - Steve Gross - מאתר "שמש".Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.